To typer bingo

  • bingo med entreprenør – der entreprenør står for driften mens lag og foreninger får overskuddet.
  • bingo uten entreprenør – der lag og foreninger selv står for driften, inkludert radio/TV-bingo.

Bingo med entreprenør – tall for 2016.

Dette er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokaler, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner.

Nedenfor er oversikt basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om 55 bingoentreprenører som til sammen drev 226 bingolokale per 31. desember 2016.

Nøkkeltal 2016MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel)3835
- minus gevinstar3078
Netto omsetning =757
Overskot til formål =182
Formåla sin del av brutto omsetning4,8 %
Formåla sin del av netto omsetning24,1 %
Gevinstprosent80,3 %

Entreprenørbingo omsatte for 3,8 milliarder kroner i 2016. Til lag og organisasjoner ble det overført 182 millioner kroner eller 4,8 prosent av brutto omsetning. Gevinstdelen er 80,3 prosent og formålene sin del av netto omsetning er 24,1 prosent.

Sammenlignet med 2015 er omsetningen redusert. Brutto omsetning i 2015 var 4 078 millioner kroner, og netto omsetning var 868 millioner kroner. I 2016 har dermed formålene fått 23 millioner mindre fra bingospill enn i 2015, før vi regner med inntektene fra Belago-terminalene. Norsk Tippings Belago-terminaler er utplassert i bingolokale, og formålsinntektene går til samme formål som har inntekt fra de andre spillene i bingolokalet. I 2016 fikk formålene 63 millioner kroner fra spill på Belago-terminaler. Det er en økning på 4 millioner kroner fra 2015.

Formålene i entreprenørbingo har dermed samlet fått 19 millioner kroner mindre enn i 2015, medregnet Belago.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall 2016 (millioner kroner)

Type spelBrutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.
Hovudspel113082372,9 %30753*17,6 %
sidespel - databingo2704225483,4 %44913430 %
sidespel - papirbingo0.990.6162,3 %0.370.1130 %
- sidespel totalt2705225583,4 %450135 *30 %
Totalt 3835307880,3 %75718224,1 %

* merk at dette er summen før gebyr for bingoløyve er trukket fra

Omsetningen for hovedspill har gått ned fra 2015. Da var brutto omsetning 1 185 millioner kroner og netto omsetning 373 millioner kroner. Også for sidespill har det vært en liten nedgang siden 2015, da brutto omsetning for sidespill var på totalt 2 891 millioner kroner, nettoomsetningen var 494 millioner kroner. 80,3 prosent av omsetningen i entreprenørbingo i 2016 gikk tilbake til spillerne som gevinster. Høyest gevinstprosent har sidespill med 83,4 prosent.

Lag og foreninger fikk totalt 182 millioner kroner i inntekt fra entreprenørbingo før Belago er regnet med. 73 prosent av dsse inntektene kom fra sidespill, og hovedsaklig fra databingo (134 millioner kroner).

Bingoentreprenørene har spillt for 3248 lag og foreninger i 2016. Mange lag og organisasjoner som har inntekt fra bingospill får også inntekt fra Norsk Tippings Belago-terminaler som er utplassert i bingohaller. For 2016 ble det gjennom bingoentreprenørene fordelt 62,8 millioner kroner fra Belago. Pr 31.12.2016 var 1463 Belago-terminaler utplassert i 200 bingohaller. Bingoentreprenørene har rapportert at de har fordelt inntekt fra Belago til 3063 lag og foreninger.

Ved utgangen av året stod det databingoterminaler i alle bingohallene, bortsett fra en, og det var utplassert i overkant av 6000 databingoterminaler. Dette er omtrent uendret fra tidligere år.

Bingo uten entreprenør

De fleste bingoene i denne kategorien er omtalt som forenings- eller bygdebingoer. I tillegg inngår bingo gjennom lokalradio og lokalfjernsyn. Nøkkeltall er hentet fra Lotteriregisteret og mottatte bingoregnskap for 2016.

Bingo uten entreprenør – nøkkeltall år 2016 (millioner kroner)

 ForeningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning6056116
- gevinstkostnad412869
Netto omsetning =192847
- administrativ kostnad8210
Overskot til formål =112637
Formåla sin del av brutto omsetning18,6 %46 %
Formåla sin del av netto omsetning58,4 %92 %
Gevinstprosent68,2 %50 %

I 2016 ble det gitt 190 tillatelser til vanlig foreningsbingo og 64 tillatelser til radio/TV-bingo.

Brutto omsetning for bingo uten entreprenør var på 116 millioner kroner i 2016, fordelt på 60 millioner kroner for foreningsbingo og 56 millioner for radio/TV-bingo. Dette er uendret sammenlignet med 2015.