lotteriMå ha godkjenning

Lag og organisasjoner må godkjennes før de kan å få tillatelse til å hente inntekter fra bingo og store lotterier med omsetning over 200 000 kroner.  Organisasjoner og foreninger med et humanitært eller samfunnsnyttig formål kan få slik godkjenning. Typiske eksempler på dette er skolekorps, idrettslag, hjelpekorps og ulike interesseorganisasjoner.

Lotteriregisteret viser hvem som har godkjenning som lotteriverdig organisasjon, og som kan søke om å ha bingo eller store lotteri med omsetning over 200 000 kroner. Se også hvilke plikter du har som lotteriverdig organisasjon.

Humanitært eller samfunnsnyttig

I praksis gjelder ikke humanitært eller samfunnsnyttig formål typiske offentlige oppgaver, som for eksempel vedlikehold av skoler og kirker. Det gjelder heller ikke aktivitet med kommersielt tilsnitt, privatøkonomiske tiltak, foruten hobby- og fritidsforeninger for voksne.

Ved de fleste godkjenninger av hobby- og fritidsforeninger stiller vi derfor særvilkår om at lotteriinntektene skal gå til den delen av virksomheten som gjelder aktivitet blant barn og unge under 18 år. Det kan også være andre særvilkår, f.eks. at lotteriinntektene må gå til den delen av aktiviteten som gjelder drift av grendehus.

Utenlandsaktivitet

For organisasjoner som søker om tillatelse til lotteri med årlig omsetning inntil 300 millioner kroner (jmf. lotteriforskriften §7), er det et tilleggskrav at organisasjonene har internasjonal aktivitet som utgjør minst 50% av organisasjonens samlede regnskapsførte driftskostnader. Denne aktiviteten må i tillegg utgjøre minst 20 millioner kroner årlig.

Søknad om godkjenning

Det er Lotteritilsynet som etter søknad gir godkjenning som lotteriverdig organisasjon. Dersom du vil søke om slik godkjenning skal du bruke Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN, eller du kan laste ned PDF-skjema, som du finner i skjemaoversikten vår.

Organisasjonen må ha organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å bli godkjent. Når du søker må du ved søknaden legge vedtekter samt datert og underskrevet kopi av siste godkjente årsregnskap og årsmelding.

Les også om plikter som lotteriverdig organisasjon.

Har du spørsmål?  Ta kontakt.