Som lotteriverdig organisasjon plikter du å melde fra til Lotteritilsynet dersom det skjer vesentlige endringer sammenlignet med opplysningene i den opprinnelige søknaden om godkjenning. Dette må dere gjøre innen to uker etter at endringen skjedde. Eksempler på slike endringer kan være vesentlig nedgang i foreningens aktivitetsnivå/medlemstall. Hvis endringene gjør at dere ikke lenger oppfyller vilkårene for lotterigodkjenning, kan Lotteritilsynet kalle tilbake godkjenningen.

Regnskapsrapportering

Lotteriverdige organisasjoner skal hvert år (innen 1. juni) sende en enkel regnskapsrapport for virksomheten på fastsatt skjema til Lotteritilsynet. I tillegg må dere spesifisere bruken av lotteriinntekter. Vi sender ut informasjon om skjemaer og rapporteringsfrister i april/mai hvert år. Hvis dere ikke gjør denne rapporteringen, kan Lotteritilsynet kalle tilbake organisasjonens godkjenning og eventuelle lotteritillatelser.

Bruken av lotteriinntekter

Organisasjonen plikter å bruke lotteriinntektene i samsvar med egne vedtekter og eventuelle særvilkår som er stilt i godkjenningen fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet gjennomfører stikkprøvekontroll av organisasjonens bruk av lotteriinntekter.

Regnskapsføring

Organisasjonen må føre regnskap i et ordentlig og oversiktlig system. Alle transaksjoner skal bokføres på en måte som gjør det mulig å vurdere inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i foreningen.

Godkjenningsgebyr

Organisasjonen må betale et engangsgebyr på 1300 kr for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret.