Alle som arrangerer spill som krever tillatelse etter lotteriloven, pengespilloven eller totalisatorloven er omfattet av regelverket. Når en entreprenør arrangerer lotteri på vegne av en organisasjon eller forening, for eksempel i forbindelse med bingo, anses entreprenøren som tilbyder av spilltjenesten jf.  hvitvaskingsloven § 4 annet ledd bokstav g, jf. § 2 bokstav k.

Dette innebærer at Norsk Tipping, Stiftelsen Norsk Rikstoto, tilbydere av lotterier, bingoentreprenører, tilbydere av spill på skip og arrangører av NM i turneringspoker omfattes av loven.

Lotterier som etter lotteriloven ikke krever godkjennelse er ikke omfattet av regelverket. Dette gjelder  blant annet smålotterier, kakelotterier og basarer jf. lotteriloven § 7 jf. § 5 annet ledd og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregister mv. §§ 5-1 og 5-2.

Hva er hvitvasking

Hvitvasking er når noen forsøker å få penger som kommer fra ulovlige aktiviteter til å se ut som de kommer fra lovlige aktiviteter. Å bruke svarte penger regnes også for hvitvasking, for eksempel når noen spiller for svarte penger.

Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk.

Andre metoder er mer avanserte. Utbytte kan kanaliseres inn i en næringsvirksomhet, for eksempel ved fiktive salg eller ved at kostnader holdes utenom regnskaper og dekkes av utbytte fra straffbare handlinger, for senere å tas ut av virksomheten som tilsynelatende lovlig overskudd.  De mest avanserte hvitvaskingsmetodene gjennomføres ofte ved hjelp av profesjonelle forvaltere, hvor finansielle transaksjoner i flere ledd gjør det vanskelig å følge pengene, samtidig som eierskap tilsløres ved bruk av typiske skatteparadisselskaper.

Hva er terrorfinansiering

Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Å samle, gi og motta penger som skal brukes til terrorisme, vil være terrorfinansiering.

Terrorisme finansieres ofte med penger som er lovlig ervervet. Dette gjør at det er spesielt vanskelig å avdekke.

Les mer om hvitvasking og terrorfinansiering på finanstilsynet sine nettsider.

Hvitvaskingsloven

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har til formål å forebygge og forhindre at finanssektoren, spillsektoren og flere andre bransjer brukes for å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme. Gjeldende hvitvaskingslov er i stor grad basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, som i sin tur baserer seg på anbefalinger fra Financial Action Task Force (FAFT). Tiltakene i hvitvaskingsregelverket skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet og samfunnet som helhet.

Relevante lenker

Finanstilsynets generelle veilder til hvitvaskingsloven.

Risikovurdering hvitvasking – Lotteritilsynet 2019.

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Oversikt over tilsynsmyndigheter etter hvitvaskingsregelverket. 

Hvitvasking.no – Et nettsted fra norske myndigheter.