Avvikling kalles også oppheving. Resultatet av prosessen er at stiftelsen slutter å eksistere som eget rettssubjekt, og at den blir slettet både fra Stiftelsesregisteret og fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dersom stiftelsen er insolvent, kan ikke Stiftelsestilsynet vedta oppheving. Stiftelsen må da skriftlig framsette oppbudsbegjæring for tingretten.

All avvikling av stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet. Avvikling regnes som omdanning, og det er derfor reglene i stiftelsesloven kapittel 6 som gjelder.

  • Se hjelpeskjema/maler for oversikt over nødvendige vedlegg til søknad om avvikling av stiftelser.
  • Bruk knappen under for å  søke om avvikling via Altinn, men merk følgende:
    • Når du i Altinn får spørsmål om «Hva ønsker du å gjøre?», må du velge feltet «Endre eller legge til nye opplysninger», og deretter «Søknad om opphevelse».
Søk om avvikling (via Altinn)

Dersom du ikke har tilgang til Altinn, kan du fortsatt sende søknad til postmottak@lottstift.no eller til
Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Avviklingsstyret

Når det er gjort vedtak om avvikling, skal Stiftelsestilsynet velge et avviklingsstyre for stiftelsen. Stiftelsen skal foreslå medlemmer til avviklingsstyret. De kan f.eks. foreslå det sittende styret. Det må gå fram hvem som skal være styreleder. Dette har sammenheng med at eventuelle kreditorer skal melde krav o.l. til lederen for avviklingsstyret.

Den videre saksgangen er slik:

  1. Når det er gjort vedtak om avvikling, skal Stiftelsestilsynet som hovedregel kunngjøre vedtaket.
  2. Eventuelle kreditorer får en frist på seks uker fra første kunngjøringsdato til å melde krav mot stiftelsen.
  3. Når kreditorfristen er ute, må avviklingsstyret lage et revidert avviklingsregnskap og sende det til Stiftelsestilsynet. Her finner du eksempel for hvordan avviklingsregnskapet kan settes opp.
    Alle eiendeler skal gjøres om i penger så langt dette er nødvendig for å dekke stiftelsens forpliktelser. De midlene som blir igjen etter at kreditorene har fått dekket sine krav, skal deles ut slik styret ble enige om da de fattet vedtak om avvikling. Det skal gå fram av den reviderte avviklingsregnskapet at alle eiendelene er utdelt og at all skyld er gjort opp. Det skal også gå fram av avviklingsregnskapet at mottakere av utdelingene er i tråd med styret sitt vedtak.

Tips: Avviklingsstyrets oppgaver går fram av stiftelsesloven § 52.

Har du fortsatt spørsmål?   Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.