Ordningen med kompensasjon for mva ved bygging av idrettsanlegg kommer som et tillegg til spillemiddelordningen. Det eneste dere trenger å gjøre ekstra i forhold til spillemiddelsøknaden, er å sende inn en søknad om momskompensasjon.

Regelverk og informasjon

Vilkår for søknad

Før dere kan søke om kompensasjon, må anlegget være ferdigstilt. Anleggsregneskapet må dessuten være kontrollert og attestert av kommunens revisor. Dersom anlegget får inntil 400 000 kroner i spillemiddeltilskudd, kan dere bruke valgt revisor.

Byggetrinn

Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er satt i gang etter 1. januar 2010. Dersom utbyggingen skjer gjennom flere byggetrinn, er det kun byggetrinn satt i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknad om kompensasjon. Et byggetrinn er bygging av en anleggsenhet som:

  • kan benyttes som en selvstendig enhet til idrett/aktivitet
  • bygges sammenhengende og innenfor en begrenset tidsperiode
  • normalt skal ha en egen spillemiddelsøknad

Hva er med, og hva er ikke med, i ordningen?

Ordningen omfatter kun merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigede anleggselementer.
Sjekk regelverket for hva som gjelder:

Denne ordningen omfatter ikke drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget. I slike tilfellene er det den generelle kompensasjonsordningen som gjelder.

Du kan søke selv om du er registrert i det ordinære mva-registeret

En søker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for inngående avgift der, kan også søke om momskompensasjon etter ordningen om idrettsmoms. Men da skal fradragsført merverdiavgift i det ordinære avgiftsoppgjøret trekkes ut i søknaden om momskompensasjon.

Gå til søk om kompensasjon – idrettsanlegg