Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg vart etablert i 2010. Ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjeld anlegg der byggjearbeidet er sett i gang etter 1. januar 2010. Dei som fyller vilkåra kan søkje om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar denne ordninga.

Anlegg med spelemidlar

Ordninga gjeld idrettsanlegg der byggjearbeidet er sett i gang etter 1. januar 2010. Ordninga omfattar alle som oppfyller vilkåra for å få spelemidlar, bortsett frå kommunar, fylkeskommunar og kommunale føretak. Ein godkjend spelemiddelsøknad er eit vilkår for å søkje om kompensasjon for meirverdiavgift.
Sjekk vilkår for å søkje.

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Søknadsfristen er gått ut.

Utbetaling av tilskot 2020

Sjå oversikt over søknad og søknadsbeløp 2020 (pdf).