Ordninga med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfattar anlegg som mellom anna oppfyller vilkåra for å få tilskot frå spelemidlane for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. For å søkje om momskompensasjon må søknaden om spelemiddeltilskot vere godkjend. I tillegg må anlegget og anleggsrekneskapen vere ferdig og ferdigattestert av kommunen sin revisor. De treng ikkje å ha motteke spelemiddeltilskotet for å søkje om momskompensasjon.

Regelverk og informasjon

Kven kan søkje?

  • idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
  • idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
  • samanslutningar organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • samanslutningar under Den Norske Turistforening
  • samanslutningar under Norges Bilsportforbund
  • samanslutningar under Det frivillige Skyttervesen
  • aksjeselskap/allmennaksjeselskap
  • stiftelsar
  • andre samanslutningar

Byggestart

Ordninga gjeld idrettsanlegg der byggjearbeida starta etter 1. januar 2010. Dersom utbygginga skjer gjennom fleire byggesteg, er det berre byggesteg som er sett i gang etter 1. januar 2010 som kan vere med i søknaden om kompensasjon.

Minstegrense

For å søkje om kompensasjon må det vere minst 15 000 kroner i søknadsberettiga meirverdiavgiftskostnadar.

Kommunale/fylkeskommunale anlegg

Anlegg som blir bygd i regi av kommunar/fylkeskommunar kan ikkje søkje om momskompensasjon etter denne ordninga.

Gå til søk om kompensasjon idrettsanlegg.