Entreprenørbingo

Fleire frivillige lag og organisasjonar kan få inntekter frå bingo. Du kan få overskot frå den lokale bingoen eller arrangere bingo sjølv.

Slik kan du motta overskot frå ein profesjonell bingo

Organisasjonar som er godkjent som lotteriverdige, kan søke om bingospel med entreprenør.

Kva er ein lotteriverdig organisasjon? 
 

Når ein organisasjon har søkt om å bli lotteriverdig og fått slik godkjenning, kan organisasjonen søke om å arrangere store lotteri eller bingo.  Les meir om korleis din organisasjon kan bli godkjent som lotteriverdig.

Dette betyr at det er ein profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegner av eitt eller fleire lag. For bingo med entreprenør vil det vere den profesjonelle parten som koordinerer innsending av søknader om bingospel frå foreiningane, og som står for rekneskapsrapportering frå bingoen.

Søknadsfristen er 15. oktober for å kunne ta del i bingoen frå nytt år.

Bingoløyve

Ny pengespelforskrift har overgangsreglar knytt til både tidsavgrensa løyve, godkjente organisasjonar og autoriserte entreprenørar. Difor er det bestemt at det vil bli gitt nye bingoløyve for kun eit år, altså for 2023. Dette gjeld for dei som i dag har løyve til og med 2022 og som må søkje om nytt løyve for 2023. For dei som allereie har bingoløyve for 2023, blir det ikkje endringar.

Dette gjeld både løyve til å delta på entreprenørbingo, samt tilby radio/tv-bingo og foreiningsbingo. Her kan du lese informasjonsskrivet om handsaming av søknad om bingoløyve for 2023 og 2024.

Lag og organisasjonar som er med på entreprenørbingo får vanlegvis utbetalt sin del av overskotet fire gonger i året – ein gong per kvartal.

Autorisasjon for bingoarrangørar

Aktørar som skal halde bingo på vegner av godkjende lag og organisasjonar, må vere autoriserte. Det er Lotteritilsynet som etter søknad autoriserer entreprenørar og innehavarar av lokale som skal brukast til lotteri og bingo.

Skjema for eigenskapsvurdering (egnethet) av speltilbydarar finn du her.

Rapportere bingorekneskap

Bingoentreprenørar pliktar å sende inn rekneskapsrapport etter at bingoløyvet er ferdigspelt. Ved spel i pott med fleire organisasjonar skal rekneskapsrapportering og utbetaling gjerast ein gong i kvartalet.

Gå til oversikt over rapporteringsfristar.

Her finner du lenker til andre rapporteringsskjema for bingoentreprenør: