Sitter du i styret i en stiftelse og trenger veiledning? Lurer du på hvordan du skal realisere formålet i stiftelsen? Her får du hjelp og veiledning på ulike tema.

Styrearbeid i stiftelser

Styret er stiftelsens øverste organ, og ansvarlig for forsvarlig forvaltning av stiftelsen. Les mer om styrearbeid i stiftelser.

Transaksjonar med nærstående

Styret skal treffe avgjerder ut frå kva som fremmer stiftelsens interesser. Gjer stiftelsen transaksjonar med partar som har ein særskilt posisjon i stiftelsen, eller deira nærståande, er det ein risiko for at andre interesser enn stiftelsen sine interesser vert fremma. Her kan du lese meir om kva krav som gjeld ved transaksjonar med stiftelsens nærståande.

Hva er habilitet og hvorfor er dette viktig?

I en stiftelse skal styremedlemmene behandle saker og treffe avgjørelser ut fra hva som fremmer stiftelsens formål og stiftelsens interesser. Dette omtales som lojalitetsplikten, dvs. en plikt for styremedlemmene til å være lojale mot stiftelsen. Habilitetsreglene er et sentralt virkemiddel gitt i loven for å sikre lojale og riktige avgjørelser.  Her finner dere mer informasjon om habilitetsreglene og hvordan dere kan sikre forsvarlige beslutninger.

Hvordan realisere formålet til stiftelsen

Alle stiftelser har et formål og alle stiftelser bør ha en plan som skal sikre forsvarlig forvaltning av formålet.

Slik kan dere ivareta formålet og unngå en avvikling

Hvis stiftelsen ikke lenger klarer å ivareta formålet fordi kapitalen er liten, kan det bli aktuelt å avvikle stiftelsen. Her finner dere tiltak som kan hjelpe dere med å ivareta formålet og unngå en avvikling.

Krav til kapitalforvaltning

Krav til forsvarlig forvaltning av kapital gjelder alle stiftelser, men denne veilederen er kanskje spesielt aktuell for dere som sitter i styret i en stiftelse som lever av avkastningen til stiftelsens formue.

Hva er et rimelig honorar og hvem fastsetter godtgjørelsen i stiftelser?

For arbeid som utføres for en stiftelse kan det utbetales honorar, eller «godtgjørelse» som er begrepet som brukes i stiftelsesloven.

Skal stiftelsen kjøpe eller selge eiendom?

Manglende eller dårlige rutiner for kjøp og salg av fast eiendom øker risikoen for mislighold eller at stiftelsen lider tap. Les mer om hvordan dere bør gå fram om dere skal kjøpe eller selge eiendom.

Utdelinger i stiftelser

Utdelinger i stiftelser skal vedtas av styret og være i samsvar med formålet til stiftelsen. Les om hvordan dere kan arbeide med en utdelingsstrategi.

Sitter du i styret i en boligstiftelse?

Les våre anbefalinger for forvaltning og styring av boligstiftelser.

Konsekvenser for stiftelser ved kommunesammenslåing

Hva gjør du når formålet til stiftelsen er knyttet opp mot geografiske grenser i en kommune? Eller når kommunale organ har roller i stiftelsen? Eller når stiftelsen er knyttet til en kommune gjennom bestemmelser i vedtektene? Her får du tips og råd.

Temaundersøkelser

Temaundersøkelse 2024: Stiftelser er en sentral bidragsyter for å redusere samfunnsøkonomiske kostnader av utenforskap. Det komme frem i en ny rapport fra Menon Economics. Les mer om undersøkelsen – Stiftelsers betydning for sosial inkludering.

Temaundersøkelse 2023: For første gang i Norge har vi nå tall på verdiskapingen i norske stiftelser og selskapene de eier. Oslo Economics har gjort undersøkelsen på oppdrag fra oss. Les om den største kartleggingen av norske stiftelsers verdibidrag som er gjort i Norge.

Temaundersøkelse 2020: Visste du at norske stiftelser deler ut rundt 6 milliarder kroner i året? Vet du hvor mange millioner dugnadstimer de står bak? Les temaundersøkelsen om norske stiftelsers samfunnsbidrag.