Stiftelsestilsynets hovudoppgave er å håndheve stiftelsesloven, blant annet oppheving/endring av urådighetsklausuler. Men vi er også tildelt myndighet til å gjøre vedtak etter dekningsloven (kapittel 3), etter arveloven (§ 32), og i enkelte tilfeller vedtak om omorganisering av samvirkelag.

Dekningsloven

Når det gjelder lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven), er oppgavene til Stiftelsestilsynet i hovedsak å omdanne beslagsforbud. Men tilsynet kan også vedta beslagsfrihet for midler til livsopphold etter søknad, og oppnevne tillitsmann i forbindelse med dette.
Les mer om beslag eller se dekningsloven kapittel 3.

Arveloven

Etter arveloven kan Stiftelsestilsynet omdanne båndlegging av arv.  Se også arveloven § 32.

Samvirkeloven

Samvirkeloven gir Stiftelsestilsynet myndighet som kontrollorgan i enkelte tilfeller av omorganisering av samvirkelag. Det gjelder der omorganisering fører til at medlemmene i ett eller flere av de aktuelle samvirkeforetakene får krav på en større del av de resterende midlene ved oppløsning enn de ellers ville fått.
Les mer om Stiftelsestilsynets myndighet når det gjelder samvirkeforetak.

Lurer du på hva eit samvirkeforetak er, hva loven går ut på, og hvorfor vi trenger den?
Da kan du lese Justis- og politidepartementets faktaark om samvirkeloven.

Du kan også se ‘ofte stilte spørsmål’ om disse områdene.