Den akutte situasjonen som har oppstått i Norge som følge av koronautbruddet påvirker også stiftelser. For å bøte på situasjonen har myndighetene satt i verk både økonomiske tiltak og tiltak som skal gjøre det lettere å ivareta det ansvaret som hviler på styret i en tid der det kan være vanskelig å møtes fysisk.

Landets stiftelser er svært forskjellige, fra mindre legat uten ansatte til store konsern med flere tusen ansatte. Kapitalen blir forvaltet ulikt, alt fra innskudd i bank til stiftelser som forvalter flere hundre millioner kroner. Styret må være bevisst den situasjonen vi er i, de ulike konsekvenser dette kan ha for stiftelsen og kravet om forsvarlig forvaltning av stiftelsen.

Stiftelsesloven har flere bestemmelser om styrets ansvar. Noen av de viktigste oppgavene følger her.

Drift og økonomistyring

Stiftelsesloven § 30: «Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.»

Styret må ta stilling til hvilken konsekvens dette kravet har for stiftelsen og eventuelt iverksette nødvendige tiltak.

Kapitalforvaltning

Stiftelsesloven § 18: «Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.»

Det er viktig å ikke forhaste seg i denne situasjonen, men som et utgangspunkt holde seg til den plan og strategi som er lagt for forvaltning av stiftelsens kapital.

Formålet til stiftelsen

Krever formålet til stiftelsen handling fra styret?

Dette er oppgaver og ansvar som hviler på styret til enhver tid, men som kan oppleves som ekstra aktuelle i den akutte situasjonen vi er i.

Tap av stiftelsens egenkapital

Stiftelsesloven har særregler for næringsdrivende stiftelser der § 25 som gjelder tap av stiftelsens egenkapital kanskje er den mest aktuelle nå. Bestemmelsen pålegger styret for stiftelsen en handleplikt dersom egenkapitalen i stiftelsen er «lavere enn forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i stiftelsen».

 Selv om stiftelsesloven § 25 kun omtaler næringsdrivende stiftelser, er det ikke tvil om at den samme plikten til å handle også gjelder for styret i alminnelige stiftelser.