Stiftelsestilsynet si hovudoppgåve er å handheve stiftelseslova, mellom anna oppheving/endring av uråderettsklausular. Men vi er også tildelt mynde til å gjere vedtak etter dekningslova (kapittel 3), etter arvelova (§ 32), og i enkelte tilfelle vedtak om omorganisering av samvirkelag.

Dekningslova

Når det gjeld lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningslova), er oppgåvene til Stiftelsestilsynet i hovudsak å omdanne beslagsforbod. Men tilsynet kan også vedta beslagsfridom for midlar til livsopphald etter søknad, og oppnemne tillitsmann i samband med dette.
Les meir om beslag eller sjå dekningslova kapittel 3.

Arvelova

Etter arvelova kan Stiftelsestilsynet omdanne bandlegging av arv.  Sjå også arvelova § 32.

Samvirkelova

Samvirkelova gir Stiftelsestilsynet mynde som kontrollorgan i enkelte tilfelle av omorganisering av samvirkelag. Det gjeld der omorganisering fører til at medlemmane i eitt eller fleire av dei aktuelle samvirkeføretaka får krav på ein større del av dei resterande midlane ved oppløysing enn dei elles ville fått.
Les meir om Stiftelsestilsynets mynde når det gjeld samvirkeføretak.

Lurer du på kva eit samvirkeføretak er, kva lova går ut på, og kvifor vi treng ho?
Då kan du lese Justis- og politidepartementets faktaark om samvirkelova.

Du kan også sjå ‘ofte stilte spørsmål’ om desse områda.