Nøkkeltal koronapakkane til frivilligheita

Her finn du nøkkeltal på alle våre tilskotsordningar til frivilligheita som følge av covid- 19. I tillegg til excel-filer du finn på denne sida, kan du søke og sortere på organisasjonsnummer, periode, kommune og fylke for alle ordningane her.

Covid-tilskot til frivillige lag og organisasjonar 2022

Ordninga gjelder for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Les meir om ordninga her.

Liste over søkarar kan du laste ned her.

Vi har utført to utbetalingar for søknader i 2022. Totalt er det utbetalt over 54 millionar kroner og 600 saker er avslutta. Etter denne utbetalinga gjenstår om lag 160 søknader.

Last ned oversikt over vedtak for ferdigstilte søknader i 2022.

Covid-tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettsektoren 2022

Tilskotsordninga gjeld for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Les meir om ordninga her.

Søkarliste per 19. april kan du laste ned her.

Covid-tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar 2021

I 2021 forvalta vi ordninga for covid-tilskot for arrangement og aktivitet til frivillige lag og organisasjonar. Ordninga var fordelt på to søknadsrundar: ei for arrangement og aktivitet mellom januar og oktober, og ei for arrangement og aktivitet for månadane november og desember.

Til saman fekk vi inn 8741 søknader. 6729 var for perioden januar til oktober, medan 2012 i perioden november og desember. Søknadane blei sendt inn frå 6349 ulike organisasjonar, på vegne av 31 472 arrangement.

Det blei totalt søkt om over 2 milliardar kroner, og søkarane kunne få kompensert opptil 70 prosent av søknadsbeløpet.

Etter saksbehandling blei 8522 søknader godkjende og over 1 milliard kroner utbetalt til 6262 mottakarar. Vedtaka blei sendt ut fortløpande med til saman tolv utbetalingspuljer mellom juli 2021 og mars 2022.

Last ned oversikt over alle vedtak.

Utvalde nøkkeltal og figurar frå covid-tilskot i forbindelse med arrangement og aktivitetar i 2021

Covid-tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettsektoren 2021

Denne ordninga hadde to søknadsperiodar i 2021: ei for arrangement mellom januar og oktober, og ei for arrangement i månadane november og desember.

Til saman fekk vi inn 243 søknader. 194 var for januar til oktober, medan 50 var for november og desember. Søknadane blei sendt inn frå 151 ulike organisasjonar, på vegne av 831 arrangement.

Det blei totalt søkt om over 351 millionar kroner, og søkarane kunne få kompensert opptil 70 prosent av søknadsbeløpet.

Etter saksbehandling blei 202 søknadar godkjende og over 212 millionar kroner utbetalt til 128 mottakarar. Vedtaka blei sendt ut fortløpande med til saman åtte utbetalingspuljer mellom juli 2021 og mars 2022.

Last ned oversikt over alle vedtak.

Utvalde nøkkeltal og figurar frå covid-tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren 2021

Covid-tilskot til dei som fekk momskompensasjon i 2020

20 633 lag og foreiningar mottar 255 millionar kroner i denne delen av tilskotsordninga, som gjeld organisasjonar som fekk momskompensasjon i 2020. Søknadsfristen var 20. april 2021.

Søk på fleire nøkkeltal – tilskot for dei som mottok momskompensasjon.

Krisepakkane til frivilligheita i 2020

I 2020 forvalta vi tre krisepakkar til frivillige lag og organisasjonar som er ramma av korona.

Samla er det betalt ut 2 158 804 357 kroner i krisepakke 1, 2 og 3.

Til saman 9 284 lag og organisasjonar har fått støtte. Last ned oversikt over alle søkarar og tildelt beløp.

Under ser du samla nøkkeltal for dei tre krisepakkane.

Utvalde nøkkeltal frå dei tre krisepakkane

Sjå alle kategoriar inkludert dei som har tildelt beløp under ein million kroner.

Fylkesfordeling mottakarar og tildelt beløp

Tal mottakararTildelt beløp
Agder540102 309 189
Innlandet821139 997 908
Møre og Romsdal682120 406 503
Nordland63481 842 840
Oslo690515 614 518
Rogaland651168 433 909
Svalbard1609 158
Troms og Finnmark61684 391 447
Trøndelag1131212 117 671
Vestfold og Telemark714
132 876 920
Vestland1228234 993 080
Viken1576365 211 216
Totalt92842 158 804 357

Krisepakke 1

I krisepakke 1 fekk 1787 frivillige lag og organisasjonar nær 272 millionar kroner.

Krisepakke 1 gjaldt i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

Frivillige lag og organisasjonar som måtte avlyse, stenge etter utsette arrangementet kunne søke om støtte.

Søk på meir informasjon om krisepakke 1.

Krisepakke 2

I krisepakke 2 fekk frivilligheita nær 1,1 milliardar kroner. 25 615 arrangement og annan aktivitet fekk støtte.

Krisepakke 2 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Frivillige lag og organisasjonar kunne søke om tapte inntekter frå arrangement eller annan spesifisert aktivitet, tapte utleigeinntekter og tapte inntekter som følgje av at organisasjonen mista oppdrag knytt til eit arrangement eller annan spesifisert aktivitet.

Søk på fleire nøkkeltal for krisepakke 2.

Krisepakke 3

I krisepakke 3 fekk frivilligheita utbetalt over 832 millionar kroner. 5 840 organisasjonar har fått støtte.

Krisepakke 3 var hovudsakleg ei forlenging av krisepakke 2, og gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Her kan du finne meir informasjon og fleire nøkkeltal for krisepakke 3.