Her kan du finne spørsmål og svar om kompensasjonsordninga for frivilligheita. Ordninga gjeld for perioden 12. mars til 31. desember 2020. Søknadsfristen for krisepakke 3 var 15. januar 2021.

Finn du ikkje svar på spørsmålet her kan du ta kontakt på krisepakke@lottstift.no.

Det kan søkast om kompensasjon for:

 • Tap av inntekter fordi eit arrangement er blitt heilt eller delvis avlyst, utsett eller stengt i perioden 12. mars til 31. desember, som følge av pålegg eller råd frå offentlege styresmakter i samband med koronapandemien.
 • Tap av billettinntekter frå tilbod som skulle vore opne for besøkande i perioden 12. mars til 31. desember, til dømes museum, akvarium, kinoar og idrettsanlegg.
 • Tap av utleigeinntekter for bygningar, anlegg, hytter, farty og andre rom og lokale i perioden 12. mars til 31. desember.
 • Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag knytt til eit arrangement eller annan spesifisert aktivitet i perioden 12. mars til 31. desember.
 • For annan spesifisert aktivitet kan det også søkast om kompensasjon for inntektsbortfall som er nært knytt til tapte billett- og utleigeinntekter.

Det kan ikkje søkast om kompensasjon for:

 • Sponsor- og reklameinntekter
 • Pengegåver
 • Medlemsinntekter
 • Ordinære treningsavgifter

Generelle spørsmål om ordninga:

For å søke på ordningen må dere være registrerte i Frivillighetsregisteret, og ha hovedvirksomheten deres i Norge.

Organisasjoner som mottok 60 prosent eller mer av inntektene fra offentlige tilskudd i 2019 kan ikke søke på denne ordningen. Det kan heller ikke organisasjoner som er under konkursbehandling.

Hovedintensjonen med ordningen er å kompensere frivilligheten og idretten for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av offentlige myndigheters smitteverntiltak. Ordningen gjelder for arrangementer/aktiviteter planlagt gjennomført i perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Det kan søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra arrangement/arrangementer som helt eller delvis måtte/må avlyses, utsettes eller stenges på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronapandemien.

Ordningen omfatter alle typer inntekter fra arrangementet med unntak av sponsor- og reklameinntekter og pengegaver.

Det kan også søkes om tapte billettinntekter eller utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet enn arrangementer. Annen spesifisert aktivitet er tilbud i regi av frivillige organisasjonar, som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier og idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Ordningen omfatter også kompensasjon for tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til andres arrangement eller annen spesifisert aktivitet. Dette kan for eksempel være sanitetsvakter eller dugnadsbasert aktivitet som genererer inntekter til en frivillig organisasjon.

For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Det gis ikke kompensasjon for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter eller pengegaver. Pengeinnsamlinger som helt eller delvis kunne latt seg gjennomføre på en annen måte blir ikke kompensert.

 

Påløpte kostnader knyttet til arrangementer eller annen aktivitet blir ikke kompensert gjennom denne ordningen.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for manglende sponsor- og reklameinntekter.

Det kan heller ikke søkes om kompensasjon for uteblitte pengegaver. Pengeinnsamlinger som helt eller delvis kunne latt seg gjennomføre på annen måte blir ikke kompensert.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for bortfall av medlemsinntekter eller ordinære treningsavgifter som går ut over den gjeldende perioden, som er fra 12. mars til og med 31. august 2020. Det som er kompensasjonsberettiget er forventede inntekter knyttet til aktivitet som i tid er avgrenset til denne tidsperioden. Dette betyr at for eksempel inntekter fra svømmekurs, håndballskoler og fotballakademi som hadde sin start og slutt innenfor denne perioden vil falle innenfor ordningen, mens inntekter fra ordinære treningsavgifter og medlemskap faller utenfor, selv om betalingen er oppdelt i flere perioder.

Det samlede inntektsbortfallet for organisasjonen må være minimum 25 000 kroner. Inntektsbortfall under kr. 25 000 blir ikke kompensert.

Tap av inntekter som har blitt eller kan bli dekket av organisasjonen sin forsikringsordning eller andre avtaler blir ikke kompensert i denne ordningen. Det blir heller ikke tap av inntekter som har blitt eller kan bli dekket av andre offentlige kompensasjonsordninger knyttet til covid-19. Dere kan ikke søke om kompensasjon for det samme som dere fikk kompensert i krisepakke 1 og 2.

Ordningen gjelder arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som var planlagt i Norge i perioden fra 12. mars til og med 31. desember 2020. Arrangementene eller aktiviteten må ha vært planlagt oppstartet og avsluttet innenfor denne perioden.

Ordningen gjelder arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som helt eller delvis er avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Det vil si pålegg eller råd som følger av vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Se helsenorge.no/koronavirus for mer informasjon. 

Ja, dersom kommunen dere holder til i for eksempel har pålegg på grunn av covid19 som har gjort at dere må avlyse kan dere søke, så lenge dere oppfyller alle kravene i ordningen.

Som offentlig tilskudd regnes økonomisk støtte fra stat, fylkeskommune, kommune, Sametinget og virksomheter eller aktører som fordeler midler på vegne av disse. Dette inkluderer støtte fra alle tilskuddsordninger med offentlige midler, inkludert merverdiavgiftskompensasjon, spillemidler og tilskudd fordelt fra aktører som for eksempel Norsk musikkråd eller Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) i bl. a. Frifond-ordningen.

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Nei, det kan bare søkes om kompensasjon dersom det samlede inntektsbortfallet for perioden 12. mars til 31. desember overstiger 25 000 kroner.

Ja, søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet for å søke.

Det kan sendes søknad på vegne av andre organisasjoner som ikke er registrerte i Frivillighetsregisteret. I disse tilfellene forutsettes det at organisasjonene driver frivillig virksomhet og at deltakere og/eller eiere med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret.

Eksempel: Dersom et samvirkeforetak driver frivillig virksomhet (ikke fortenestebasert aktivitet), og deltagerne med bestemmende innflytelse er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan en av disse søke om kompensasjon på vegne av samvirkeforetaket. Søker er ansvarlig for at vilkårene for å søke er oppfylt, og at eventuelt kompensasjonsbeløp går til inntektsbortfallet det blir søkt om.

Ja, kravet er at organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Det betyr at du må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne sende inn søknad om kompensasjon. Vi anbefaler at dere registrerer dere i god tid før søknadsfristen 15. januar 2021.

Dere må regne med noe saksbehandlingstid fra dere registrerer dere og frem til det er ferdig behandlet av Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler å registrere seg i god tid. Her kan du følge med på saksbehandlingstid.

Stiftelser og aksjeselskaper kan søke, så lenge de er registrerte i Frivillighetsregisteret og oppfyller de andre kravene i ordningen.

Denne ordningen gjelder en lengre tidsperiode, fra 12. mars til og med 31. desember 2020.

Den første ordningen kompenserte tapte billettinntekter og deltakerutgifter, samt merutgifter, dersom arrangementer måtte avlyses, stenges eller utsettes på grunn av koronapandemien. Denne ordningen kompenserer flere typer inntekter. Den omfatter også arrangementer som ikke har billettinntekter eller deltakeravgifter, men som likevel skulle gi inntekter til organisasjonen, som for eksempel parkeringsavgifter, kiosksalg eller loppemarked.

Andre spesifiserte aktiviteter er også inkluderte i denne ordningen. Det vil si tilbud i regi av frivillige organisasjoner som skulle vært åpent for besøkende i perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier eller idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Innretningen av kompensasjonsordningen videreføres på samme måte som før, men med noen mindre justeringer.

Denne ordningen gjelder for en lenger tidsperiode, fra 12. mars til 31. desember.

Det er også slik i denne ordningen at arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021, og som var planlagt gjennomført i perioden 1.november til 31.desember, får kompensert 50 prosent av godkjent søknadsbeløp, og ikke 70 prosent.

Organisasjoner som har mottatt kompensasjon under tidligere krisepakker og som i krisepakke 3 isolert sett ikke har søknadsbeløp over 25 000,- må ved innsending av søknad føre opp det samlede inntektsbortfallet for perioden 12. mars til 31. desember 2020 for å få dette med i beregningsgrunnlaget.

Når organisasjonen får kvitteringsmelding på innsendt søknad må det sendes en e-post til postmottak@lottstift.no hvor det vises til referansenummeret i kvitteringsmeldingen og til hvilket beløp organisasjonen har fått tildelt under tidligere krisepakker.

Eksempel:

En organisasjon har fått tildelt 50 000,- under krisepakke 2, og har for krisepakke 3 isolert sett et inntektsbortfall på 24 000,-. I søknaden benyttes da 74 000,- som søknadsbeløp (50 000,- + 24 000,-).

I e-post til postmottak@lottstift.no opplyses referansenummer i kvitteringsmelding, samt at organisasjonen i tidligere krisepakker er tildelt 50 000,-. Sistnevnte beløp blir dermed trukket fra før tildeling i krisepakke 3.

Det som er kompensasjonsberettiget er aktivitet som i tid er avgrenset til perioden 12. mars til 31. desember.

Dette betyr at for eksempel inntekter fra svømmekurs, håndballskoler og fotballakademi som hadde sin start og slutt innenfor denne perioden vil falle innenfor ordningen, mens inntekter fra ordinære treningsavgifter og medlemskap faller utenfor, selv om betalingen er oppdelt i flere perioder.

Bortfall av inntekter fra kollekt blir ikke dekket. Det blir definert som en pengegave som ikke skal kompenseres.

Særleg om samvirkeforetak:

Samvirkeforetak er, som organisasjonsform, unntatt fra registrering i Frivillighetsregisteret. Dersom samvirkeforetaket driver frivillig virksomhet (ikke fortenestebasert aktivitet), og et flertall av deltakerene er frivillige organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret, kan en av disse søke kompensasjon på vegne av samvirkeforetaket. Søker er ansvarlig for at vilkårene for å søke er oppfylt, og at ev. kompensasjonsbeløp går til omsøkt inntektsbortfall.

Spørsmål om kompensasjon for avlyste, utsette eller stengde arrangement:

Med arrangement menes tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

Eksempler på arrangement som faller innenfor ordningen er blant annet konserter og forestillinger, kurs og seminarer, leirer og større samlinger, oppvisninger og utstillinger, opplevelses- og aktivitetstilbud, loppemarked og annet bruktsalg i regi av frivillige organisasjoner, basar og foreningsbingo som ikke har latt seg gjennomføre på annen måte, cup, turneringer og seriespill, svømmeopplæring, fotballskoler og- akademier, idrettsfritidsordninger, idrettslagenes forskjellige sommertiltak o.a.

Ja, da kan dere søke om kompensasjon som om arrangementet er avlyst, så lenge de andre kravene i ordningen er oppfylte.

Ja, ordningen gjelder også arrangementer som delvis måtte avlyses, utsettes eller stenges. Delvis avlyst kan for eksempel betyr at arrangementet har blitt gjennomført, men med endringer i antallet deltakere eller andre forhold som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter. Det betyr at dere kan søke, så lenge dere oppfyller de andre kravene i ordningen.

Ja, ordningen gjelder også inntektsbortfall for arrangementer eller annen spesifisert aktivitet i denne perioden, men kompensasjonen blir avkortet til 50 prosent av godkjent søknadsbeløp.  

Arrangement eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, regnes som delvis gjennomført. Det vil si at søker i disse tilfellene fortsatt kan få inntil 70 prosent kompensasjon.
Ved innsending av søknad må det dermed velges status «Helt eller delvis gjennomført», selv om arrangementet eller aktiviteten i realiteten er avlyst, stengt eller utsatt til 2021. Organisasjoner som allerede har sendt inn søknad, og som kvalifiserer for korrigering, må kontakte oss på postmottak@lottstift.no. Husk å oppgi referansenummer på søknaden.

Ja, i denne ordningen kan dere søke om kompensasjon for tapte inntekter for parkeringsavgifter og kiosksalg, så lenge de andre kravene er innfridde. Ordinære, løpende inntekter fra parkering og kiosksalg blir ikke kompensert i denne ordningen.

Nei, ordningen kompenserer ikke tapte sponsor- og reklameinntekter.

Ja, kompensasjonsberettiget tap av arrangementsinntekter/kampdagsinntekter vil for eksempel inkludere hospitality, henrunder salg av VIP- billetter, VIP- losjer og gjennomføring av ulike sidearrangementer.

Dersom dere er bidragsytere til et arrangement, og har hatt inntektsbortfall i forbindelse med at arrangementet ble helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid19-utbruddet kan dere søke, så lenge dere oppfyller de andre kravene i ordningen.

Nei, du kan søke om tap av inntekter knyttet til eget arrangement og tap av inntekter knyttet til bortfalt oppdrag på andre sitt arrangement. Ordinære, løpende inntekter fra parkering og kiosksalg blir ikke kompensert i denne ordningen.

For søknader som gjelder annen spesifisert aktivitet kan det søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Ja, foreningsbingo er dekket som inntektsbortfall fra arrangement.

Nei, entreprenørbingo blir regnet som løpende aktivitet som ikke er dekket. Det faller altså ikke inn under arrangementsdefinisjonen.

Spørsmål om kompensasjon for annan spesifisert aktivitet:

Annen spesifisert aktivitet er tilbud i regi av frivillige organisasjoner, som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

Dette kan for eksempel være museer, kinoer, akvarier, alpinanlegg og andre idrettsanlegg.

Annen spesifisert aktivitet kan også omfatte inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter. Eksempelvis inntektsbortfall fra museumsbutikk, skiutleie og annet salg av varer og produkter tilknyttet virksomheten som har vært helt eller delvis stengt.  

Det som er kompensasjonsberettiget er aktivitet som i tid er avgrenset til perioden 12. mars til 31. desember.

Dette betyr at billettinntekt omfatter enkeltbilletter, klippekort, dagskort og andre billetter som gjelder for aktivitet som hadde sin start og slutt innenfor denne perioden, mens inntekter fra ordinære treningsavgifter og medlemskap faller utenfor, selv om betalingen er oppdelt i flere perioder.

Spørsmål om kompensasjon for tapte utleigeinntekter:

Tapte utleieinntekter er utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Nei, virksomheter som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan få kompensert tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de disponerer.

Organisasjoner kan for eksempel få kompensert tapte inntekter fra utleie av rom i hytter og lignende dersom disse har vært stengt i perioden ordningen gjelder, fra 12. mars til 31. desember. Det samme gjelder foreningseide lokaler, fartøy og bygninger, samt idrettsanlegg.

Det kan også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til utleievirksomheten.

 

Ja, da kan dere søke om kompensasjon, så lenge de andre kravene i ordningen er oppfylte.

Spørsmål om kompensasjon for mista oppdrag:

Ordningen omfatter også kompensasjon for tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet som har blitt stengt, avlyst eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Dette gjelder alle typer arbeid og salg av varer og tjenester på andres arrangement, som for eksempel sanitetsvakter eller dugnadsbasert aktivitet som genererer inntekter til en frivillig organisasjon.

Nei, virksomheter som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan få kompensert tap som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til arrangementet og annen spesifisert aktivitet, som også inkluderer arrangement i regi av andre enn frivillige organisasjoner. Det er fortsatt en forutsetning at arrangementet er blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter.

Nei, selve arrangementet må ikke være kompensasjonsberettiget etter denne ordningen. Dere kan søke om kompensasjon dersom dere hadde avtalt oppdrag som for eksempel sanitetsvakter eller parkeringsvakter på en festival som ble avlyst, selv om festivalen ikke er kompensasjonsberettiget etter denne ordningen.

Spørsmål om søknadsprosessen:

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem:

 • Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten.
 • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangementer/aktiviteter, dersom du har det.

Budsjettert inntekt er alle inntektene dere budsjetterte med for arrangementet/aktiviteten, bortsett fra budsjetterte sponsor- og reklameinntekter og pengegaver. Sponsor- og reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert.

Faktisk inntekt er alle inntektene dere faktisk har mottatt i forbindelse med arrangementet/aktiviteten. Faktiske sponsor- og reklameinntekter og pengegaver skal ikke tas med.

Bortfalte kostnader er kostnader dere har lagt inn i budsjettet, men som du har spart fordi arrangementet eller aktiviteten ikke ble gjennomført. Bortfalte kostnader knyttet til sponsor- og reklameinntekter og pengegaver skal ikke tas med.

Inntektsbortfall er budsjettert inntekt minus bortfalte kostnader og faktisk inntekt.

Fradrag er dekning fra forsikringer, avtaler eller kompensasjon fra andre offentlige kompensasjonsordninger.

Tapet av inntekter skal så langt det lar seg gjøre kunne dokumenteres ved å vise til regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement eller spesifisert aktivitet.

Da må dere gå ut ifra budsjettet for arrangementet eller aktiviteten.

Det må sendes inn en søknad for hvert enkelt underledd. Sentralleddet kan bistå underledd i søknadsprosessen, men kan ikke sende inn en samlet søknad på vegne av mange underledd.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi ber om det.

Organisasjoner som får over 1 million kroner i kompensasjon skal oppbevare all dokumentasjon på at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylte i ti år. Søkere som mottar inntil 1 million kroner, skal oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Dersom dere søker om å få kompensert tap over 1 million kroner, skal dere på forespørsel kunne legge fram avtalte kontrollhandlinger fra revisor, som dokumentasjon på inntektsbortfallet.

Organisasjoner som får mer enn 1 million kroner skal oppbevare all dokumentasjon for at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år. Organisasjoner som mottar inntil 1 million kroner, skal oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Dersom dere skal søke kompensasjon i denne ordningen må dere søke her. Siden dette er ulike ordninger med ulike søknadsskjema, kan dere dessverre ikke overføre en søknad fra tidligere.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. Du kan for eksempel bruke MinID eller bank-ID når du logger inn i søknadsskjemaet. Les mer om ID-porten her.

Vi vil ikke anbefale dere å søke via mobiltelefon.

Ja, det kan du. Vær obs på at det er lurt å ta vare på lenken, så slipper du å gå igjennom ja/nei- spørsmålene på nytt dersom du vil gjøre søknaden ferdig senere.

Ja, det er et absolutt krav at organisasjonen må være registeret i Frivillighetsregisteret. Dersom dere ikke er det, kommer dere ikke videre i søknadsskjemaet.

Dere kan søke om kompensasjon for 25 arrangementer/aktiviteter i en søknad. Dersom dere har flere enn det må dere sende inn en ny søknad.

Hver enkelt kamp må legges inn som eget arrangement i søknaden. En søknad kan inneholde inntil 25 arrangementer. Det må derfor sendes flere søknader hvis det søkes om kompensasjon for inntektsbortfall fra flere enn 25 arrangementer. 

Denne ordningen er utvidet. I den første krisepakken for frivilligheten kunne det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter for arrangementer som måtte avlyses, stenges eller utsettes i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

I krisepakke 2 kunne det søkes om tap av andre inntekter for de som har måttet avlyse, stenge eller utsette arrangementer, samt tap av billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet. Krisepakke 2 gjaldt i tidsperioden 12. mars til 31. august.

Krisepakke 3 er en forlengelse av krisepakke 2, og er utvidet i tid. Krisepakke 3 gjelder fra 12. mars til 31. desember 2020.

Det vil si at dersom dere har tap av inntekter utover det dere fikk kompensert i tidligere ordninger, kan dere søke så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker. I krisepakke 3 kan det søkes om:

 • Tap av inntekter fordi et arrangement har blitt helt eller delvis avlyst, utsatt eller stengt i perioden 12. mars til 31. desember, som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronapandemien.
 • Tap av billettinntekter fra tilbud som skulle vært åpne for besøkende i perioden 12. mars til 31. desember, for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg).
 • Tap av utleieinntekter for bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler i perioden 12. mars til 31. desember.
 • Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til andres arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12. mars til 31. desember.
 • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Det kommer an på hvorfor dere fikk avslag. Denne ordningen gjelder en lenger tidsperiode, fra 12. mars til 31. desember 2020. Dersom dere fikk avslag fordi arrangementet eller aktiviteten dere søkte i forbindelse med i sist runde ikke var innenfor tidsperioden for ordningen, kan dere søke nå, så lenge de andre vilkårene er oppfylte.

Alle som har klager inne til behandling i forbindelse med tidligere krisepakker får et eget brev fra oss med informasjon om dette.

Den som har fylt inn skjemaet og lagt inn sin e-postadresse får en kvittering på e-post. I tillegg kommer det en kvittering i organisasjonen sin meldingsboks i Altinn.

Da må du ta kontakt med oss via e-postadressen postmottak@lottstift.no snarest. Merk e-posten med organisasjonsnummer.

Ja, denne ordningen gjelder fra 12. mars til 31. desember, så dere kan søke så lenge dere oppfyller alle kravene til å søke.  

Spørsmål om utbetaling:

Vi kommer til å betale ut i puljer. Av ulike grunner kan noen søknader få forlenget saksbehandlingstid, og det betyr at utbetalingstidspunktet vil kunne varierer mellom søknadene.

Vi ber om forståelse for dette, og for at vi ikke kan svare på saksbehandlingstid for enkeltsøknader.

Vi legger ut oppdaterte lister over søkere fortløpende her. Vi kommer også til å legge ut oppdaterte lister når vi gjør utbetalinger, over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp.

Ordningen kompenserer i utgangspunktet 70 prosent av godkjent søknadsbeløp.  

Arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som var planlagt avholdt i perioden 1. november til 31. desember, og som blir avlyst, stengt eller utsatt, blir kompensert med 50 prosent av godkjent søknadsbeløp. 

Vi kommer til å betale ut pengene puljevis. Men det er ingen garanti for at dere får utbetalt pengene i første pulje selv om dere søker tidlig.

Vi kommer fortløpende til å legge ut oppdaterte lister over søkere her på våre hjemmesider. Når vi gjør utbetalinger legger vi ut lister over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp.

 

Ja, dersom dere har oppgitt uriktige opplysninger som har ført til at dere har fått for høy kompensasjon kan dere måtte betale tilbake. Dersom kompensasjonen ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller delvis tilbake eller falle bort.

Søkere som får innvilget kompensasjon blir orientert om dette i forbindelse med de puljevise utbetalingene.

Da kan dere få kompensert 50 prosent av godkjent søknadsbeløp, så lenge de andre vilkårene er oppfylte.

Arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, regnes som delvis gjennomført. Det vil si at søker i disse tilfellene fortsatt kan få inntil 70 prosent kompensasjon.

Ved innsending av søknad må det dermed velges status «Helt eller delvis gjennomført», selv om arrangementet eller aktiviteten i realiteten er avlyst, stengt eller utsatt til 2021. Organisasjoner som allerede har sendt inn søknad, og som kvalifiserer for korrigering, må kontakte oss på postmottak@lottstift.no. Husk å oppgi referansenummer på søknaden.

Dersom dere har helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt arrangementer eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12.mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent av godkjent søknadsbeløp.