Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Denne ordningen gjelder for arrangører og underleverandører i kultursektoren, som har avlyst, stengt eller nedskalert kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene knyttet til covid- 19.

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Det skal leveres en samlet søknad for alle kompensasjonsperiodene. Du blir bedt om å legge inn informasjon om hvert enkelt arrangement i søknadsskjemaet.

Billettselskap og andre søkere med svært mange kulturarrangementer kan bruke et eget regneark som vi har laget for å levere arrangementsdetaljer. Ta kontakt på kulturkomp@lottstift.no dersom dette er aktuelt for dere.

Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører, som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynet sitt virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører og deretter legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden.

Dere må levere søknaden innen søknadsfristen 1. mai kl. 13.00. Vår klare anbefaling er at dere har tett dialog med revisor/autorisert regnskapsfører før dere sender inn søknaden.
Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse er 6. mai kl. 13.00.

Dette er lurt å ha klart før du går inn i søknadsskjemaet:

  • Informasjon om det enkelte arrangementet (periode, type arrangement, beskrivelse m.m.)
  • Både arrangør og underleverandør må dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent i den enkelte kompensasjonsperiode. Slik skal dere beregne omsetningsfall.
  • Dere kan få kompensert inntil 70 prosent av foretakets tapte inntekter knyttet til det avlyste eller nedskalerte kulturarrangementet. Slik skal dere beregne tapte inntekter.
  • Foretakets ordinære resultat før skatt, før og etter pandemien, per kompensasjonsperiode.
  • Selskap som er del av et konsern, må ha klart hvilke foretak i konsernet som skal stå som ansvarlig foretak.
  • Søkere som må legge frem attestasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører kan få kompensert maksimalt 10 000 kroner for denne tjenesten. Søker oppgir hele summen med utgifter til revisor/regnskapsfører i søknadsskjemaet.

Når du har sendt inn søknaden får du en kvittering på e-post.

Det er søker sitt ansvar å legge rette opplysninger inn i søknaden. Lister med nøkkelinformasjon fra søknadene blir publisert på nettsidene våre. Vi behandler søknadene og betaler ut puljevis så raskt vi kan, men vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på saksbehandlingstid for enkeltsøknader.

Har du spørsmål? Ta kontakt på kulturkomp@lottstift.no.

Dette skjer etter at dere har søkt.

Les mer om kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren.