Her legger vi fortløpende ut informasjon og tiltak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet knyttet til koronaviruset.

Frivilligheten

Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19:  De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene. Les mer om ordningene.

Krisepakke 1: Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med koronaviruset, har søkt kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter. Ordningen gjaldt arrangement som var planlagt gjennomført i perioden 5. mars til 30. april 2020. Nøkkeltall finner du her.

Krisepakke 2: Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbruddet. Søknadsfristen var 15. september 2020. Her finner du nøkkeltall fra krisepakke 2.

Krisepakke 3: Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner har søknadsfrist 15. januar. Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbruddet. Krisepakke 3  gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.  Nøkkeltall finner du her.

Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping: Dette er en årlig tilskuddsordning som normalt har søknadsfrist 1. september, og tildeling i desember. Regjeringen fastsette 24. april en midlertidig forskrift som gjorde det mulig å få tildelt tilskudd i mai 2020. Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Lotteri og bingo

Lotteritilsynet gir dispensasjon fra bingoforskriften og kravet om at hovedspill må spilles i hall for også å kunne være online. Denne dispensasjonen gjelder foreløpig frem til 24. juni 2021, og tilsynet vil vurdere forlenging fortløpende.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Stiftelser

På grunn av koronasituasjonen opplever enkelte stiftelser at nyvalg av styremedlemmer ikke lar seg gjennomføre til vanlig tid. Dette medfører at ved utløpet av tjenesteperioden til sittende styremedlemmer, er de som skal tre inn i styrevervet ikke valgt/oppnevnt. Les styremedlemmer må sitte i vervet inntil nytt medlem er valgt.

For å avhjelpe denne situasjonen er det vedtatt endringer i foretakslovgivingen som gjør det mulig for bl.a. stiftelser å selv velge om de vil holde fysiske eller digitale møter. Les mer om hvike regler som gjelder for styrets saksbehandling.

Den akutte situasjonen som har oppstått i Norge som følge av koronautbruddet påvirker også stiftelser. For å bøte på situasjonen har myndighetene satt i verk både økonomiske tiltak og tiltak som skal gjøre det lettere å ivareta det ansvaret som hviler på styret i en tid der det kan være vanskelig å møtes fysisk. Les mer om styrearbeid i en urolig tid her.

I vedtektene til mange stiftelser er det gitt frister. Dette kan typisk være at styret eller annet organ i stiftelsen skal gjennomføre møter, eller at årsregnskap skal være avlagt, innen en gitt dato. Overordnet regelverk for dette er nå oppdatert og blir gjort gjeldende om kort tid.

I Prop 188 L som nå er godkjent av Stortinget foreslås en midlertidig utsettelse av fristen av årsregnskap og årsberetning med 2 måneder i 2021 (opprinnelig frist 30. juni.2021). MERK: Fristutsettelsen gjelder ikke for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på et regulert marked, og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

Stiftelser er som mange andre organisasjoner berørt av tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Stiftelsestilsynet får noen henvendelser om eventuelle tiltak som er iverksatt for å avhjelpe situasjonen. Regjeringen har iverksatt tiltak innenfor flere områder, og vi anbefaler stiftelsene å følge med på informasjon fra offentlige myndigheter over tiltak som iverksettes for å avhjelpe situasjonen i de forskjellige sektorene.

Pengespill

Den nye hverdagen øker risikoen for spilleproblem for mange. Flere som følger problem med spill tett venter en vekst. Men det finnes hjelp, og her er noen gode råd. Ikke bruk pengespill til å glemme skriver seniorrådgiver Lars Petter Degnepoll på fagbloggen.

Lotteritilsynet har lagt merke til noen pengespillreklamer og medieoppslag som har gjort oss bekymret. Ikke fordi de er direkte ulovlige, men fordi de fremstiller pengespill på en måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat nå. Les seniorrådgiver Trude Felde sin fagblogg om koronakrisa og markedsføring.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Vi oppfordrer alle til å følge råd og pålegg fra myndighetene. Mer informasjon finner du her:

www.helsenorge.no

www.fhi.no

www.regjeringen.no

www.helsedirektoratet.no