Søknadsfristen for koronakrisepakke 2 for frivillige lag og organisasjoner gikk ut 15. september. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra eller , som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her. 

Krisepakke 2 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen var 15. september.

Oppdatert søkerliste og utbetaling

Her finn du oversikt på alle alle søkere og nøkkeltal fra krisepakke 2.

Det kunne søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Dette er en tillitsbasert ordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.

Eventuelle uklarheter, spørsmål og merknader i søknaden vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsatt utbetaling av kompensasjon. Dersom organisasjonen er uenig i innretningen av ordningen, må henvendelser rettes til Kulturdepartementet, som har fastsatt regelverket på bakgrunn av Stortinget sitt vedtak. Det vil bli gjennomført etterhåndskontroll og uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

Denne ordningen har lengre tidsrom og dekker flere tap av inntekter enn krisepakke 1, som kompenserte for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter i perioden fra 5. mars til 31. april.

Søknadsfristen gikk ut 15. september.