Her finn du ulike søknadskjema, rapporteringsskjema og meldingskjema for lotteri og bingo.

Endring ved søknad eller rapportering ved entrepenørbingo og radio- TVbingo

Bingoentreprenørar og dei som skal søke om eller rapportere for radio/TVbingo kan frå og med juli 2019 berre bruke elektroniske skjema.

Det vil seie at bingoentreprenøren må registrere søknaden i Altinn, slik at det blir laga ferdige utfylte søknadsskjema til foreiningane. Desse skal sendast til kvar einskild foreining for underskrift og retur til entreprenøren. Skann skjemaa som ei fil, og last den opp som vedlegg til søknaden i Altinn.

Speltilbydarar

Skjema for vurdering av egnethet

Lotteriverdige organisasjonar

Alle organisasjonar som er godkjende som lotteriverdige organisasjonar skal rapportere rekneskap til Lotteritilsynet ein gong i året. Det gjeld uansett om organisasjonen har hatt inntekt frå lotteri og bingo eller ikkje. Manglande rapportering fører til at godkjenninga blir sletta.

Det blir sendt ut førehandsvarsel til dei organisasjonane som ikkje har sendt inn rekneskapsskjema innan fristen som var 1. juni.

Smålotteri

Her rapporterer og registrerer du smålotteri.

E-skjema for søknad og rapport

Søknads- og rapporteringsskjema for lotteriområdet er tilgjengeleg som e-skjema på ALTINN.
Vi oppmodar alle om å bruke desse.  Her finn du brukarrettleiing til e-skjema (PDF).

PDF-skjema

Du kan framleis bruke PDF-skjema med skrivbare felt, skrive ut og sende i vanleg post:

Godkjenning og autorisasjon

Smålotteri

Stort lotteri – omsetning over 200 000 kroner

Foreiningsbingo

Entreprenørbingo

Underhaldningsautomat

Lotteri om bord på skip