Ny forskrift ble vedatt i oktober 2018, og gjelder fra søknadsåret 2019.

 

Ny forskrift fra søknadsåret 2019

Kulturdepartementet har vedatt ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Denne gjelder fra søknadsåret 2019 (se pressemelding fra KUD). Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet vil motta noe mer midler i ordningen. Departementet har videre innført flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Endringer som er verdt å merke seg

 • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd og aksjeselskap.
 • Endring i beregningsmodell – innebærer en omfordeling der små organisasjoner samlet sett får litt mer, og store organisasjoner samlet sett får litt mindre.
 • Redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell.
 • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag etter § 7 (gjelder forenklet modell).
 • Krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.
 • Presisjon av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske- offentlige- eller næringsinteresser til gode.
 • Presisjon av at organisasjoner og virksomhet med tilknytning til Den Norske Kirke ikke kommer inn under ordningen.
 • Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.
 • Krav om føring av separate regnskap for virksomhet som rammes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
 • Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskaper.
 • Kostnader til utleie i egen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

Denne oversikten er ikke fullstendig. For mer informasjon om endringene, se høringsnotat på regjeringens nettsider og den nye forskriften om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Ikke oppdaterte nettsider

Vi gjør oppmerksom på at våre nettsider enda ikke er oppdatert i samsvar med det nye regelverket. Oppdateringen vil starte når arbeidet med årets tildeling er ferdig, trolig i januar 2019. Årets tildeling skjer etter gjeldende forskrift fra 2013.

Søknadsåret 2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017.  For søknadsåret 2018 gjelder forskriften som kom i 2013.

Får opp frivillig aktivitet

I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kaller vi for momskompensasjon generell ordning.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen går fram av forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 5. Kort oppsummert er målgruppen  og  som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret jf. lov om register for frivillig virksomhet §§ 3 og 4, men avgrenset til:

 • Demokratiske ikke-økonomiske foreninger.
 • Tros- og livssynsorganisasjoner.
 • Stiftelser, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens .

Disse får ikke momskompensasjon

 • Virksomhet som er organisert av det offentlige og eller har direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke deler av virksomheten for eksempel ved  eller har muligheter til å legge   for virksomheten på annen måte.
 • Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, borettslag og partipolitiske organisasjoner.
 • Virksomhet som driver økonomisk aktivitet og hvor denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke har rett på kompensasjon. .