Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er åpnet for søknader. Søknadsfristen er 1. september 2021.

Gå til søknadssida.

Søknadsåret 2021

Bevillingen er økt med 120 millioner kroner. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal dermed fordele 1,8 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2020 er grunnlaget for søknaden i 2021.

Det er to endringer i forskriften gjeldende fra søknadsåret 2021:

  • Det er ikke lenger et krav at søker skal ha oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Men ifølge høringsnotat skal vi gjøres oppmerksom på endringene dersom disse kan ha betydning for utfallet av søknaden (§ 6).
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan fra 2021 motta midler fra merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner dersom de er registrert i Frivillighetsregisteret, ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen og oppfyller øvrige vilkår i forskriften (§ 3).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Les mer om dette her.

Hvilke organisasjoner kan få momskompensasjon?

Målgruppen for ordningen går fram av §3 i forskriften. Kort forklart er målgruppen aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret,  men avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser – det er stiftelsens egenaktivitet som er grunnlag for vurderingen av om det blir drevet virksomhet som faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig virksomhet.

Organisasjoner som vil ha kompensasjon må levere regnskap, revisjonsmelding og årsmelding sammen med søknaden. Sjekk også om organisasjonen har krav om å levere revisorrapport.

Hvilke organisasjoner og virksomhet kan ikke få momskompensasjon?

I tillegg til å være i målgruppen stiller forskriften en rekke krav som må oppfylles for å kunne motta kompensasjon. Les mer om dette her.