Lotteri- og stiftelsestilsynet fordelte 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016. Søknadsfristen var 1. september.

Får opp frivillig aktivitet

I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kaller vi for momskompensasjon generell ordning.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

I 2017 (for regnskapsåret 2016) fikk ca 23.500 lag og foreninger utbetalt momskompensasjon på tilsammen 1,32 milliarder kroner. Avkortingen ble på 27,2 % av det godkjente beløpet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen går fram av forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 5. Kort oppsummert er målgruppen  og  som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret jf. lov om register for frivillig virksomhet §§ 3 og 4, men avgrenset til:

  • Demokratiske ikke-økonomiske foreninger.
  • Tros- og livssynsorganisasjoner.
  • Stiftelser, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens .

Disse får ikke momskompensasjon

  • Virksomhet som er organisert av det offentlige og eller har direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke deler av virksomheten for eksempel ved  eller har muligheter til å legge   for virksomheten på annen måte.
  • Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, borettslag og partipolitiske organisasjoner.
  • Virksomhet som driver økonomisk aktivitet og hvor denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke har rett på kompensasjon. .