Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Ny ‘Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner’ ble vedtatt i oktober 2018, og gjelder fra søknadsåret 2019.

Les mer om endringene i forskriften her.

Søknadsåret 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.

Fra og med søknadsåret 2020 skal alle søknader sendes inn på et nytt elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at dere ikke kan bruke gamle excelmaler i opplastingen av regnskapsinformasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Les mer om dette her.

Påvirker korona søknadsprosessen?

Søknadsprosessen om momskompensasjon i 2020 er lagt opp som vanlig. Situasjonen blir vurdert fortløpende. Følg derfor med på våre nettsider for eventuelle endringer.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt flere spørsmål som går på gjennomføringen av årsmøter for frivillige organisasjoner. For aksjeselskap og stiftelser er det vedtatt egne forskrifter om at årsmøtet kan gjennomføres digitalt, og for aksjeselskap også at årsmøtet eller generalforsamling kan gjennomføres senere enn det som er vedtektsfestet.

Det er vedtatt en midlertidig lov 19.juni 2020 om utsatte frister for å fastsette årsregnskap og årsberetning, samt utsatt frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Fristen i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd og fristen i regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum blir utsatt med to måneder i 2020. Dette gjelder også for stiftelser. For de fleste vil dette være 31. august.

De fleste frivillige organisasjoner er organiserte som foreninger, og det finnes ikke egne forskrifter for disse. Aksjelova blir sett på som en rettesnor for god drift av foreninger, og kan brukes så langt det passer. I praksis vil det si at foreningene kan legge til grunn at de kan gjennomføre årsmøtet digitalt, og gjennomføre årsmøtet senere enn vedtektsfestet. Det betyr også at de bør fastsette årsregnskapet innen åtte måneder etter regnskapsårets slutt.

Hvilke organisasjoner kan få momskompensasjon?

Målgruppen for ordningen går fram av §3 i forskriften. Kort forklart er målgruppen aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret,  men avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser – det er stiftelsens egenaktivitet som er grunnlag for vurderingen av om det blir drevet virksomhet som faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig virksomhet.

Organisasjoner som vil ha kompensasjon må levere regnskap, revisjonsmelding og årsmelding sammen med søknaden. Sjekk også om organisasjonen har krav om å levere revisorrapport.

Hvilke organisasjoner og virksomhet kan ikke få momskompensasjon?

I tillegg til å være i målgruppen stiller forskriften en rekke krav som må oppfylles for å kunne motta kompensasjon. Les mer om dette her.