Finn ut om din organisasjon kan få momskompensasjon.

Kan du svare JA på følgende spørsmål?


1: Er organisasjonen din registrert i Frivillighetsregisteret?

(les mer om Frivillighetsregisteret.)

2: Er organisasjonen din i målgruppen? 

Er dere

 • en demokratisk ikke-økonomisk forening?
 • en tros- og livssynsorganisasjon?
 • en stiftelse?
 • et aksjeselskap som fullt ut er eid av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon?

3: Er frivillig innsats en viktig del av virksomheten dere ønsker å søke om?

(les mer om frivillig innsats.)

Selv om svaret på alle spørsmålene over er JA, er det likevel flere organisasjoner og virksomheter som ikke kan få momskompensasjon. Nedenfor er en oversikt over de som spesifikt er nemnt
i forskriften § 3:

Organisasjoner som ikke kan få momskompensasjon:

 • yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner
 • organisasjoner som er under konkursbehandling
 • organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for almennheten selv om dette hadde vært naturlig
 • virksomhet som er organisert av eller med tilknytning til det offentlige ved at stat, fylkeskommune eller kommune gjennom å eller på annen måte kan påvirke eller legge for virksomheten
 • den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene

En organisasjon som kommer inn under ordningen kan ha virksomhet som gir rett til kompensasjon og virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon. Det er søkeren som er ansvarlig for å gjøre en avgrensning av hvilke kostnader som skal være med i søknaden.

Virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon:

 • virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler, eller dekker det som normalt er regnet for å være kostnader av privat karakter
 • virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode
 • (aktivitet) og der kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalen sine regler om offentlig støtte

Dersom svaret på spørsmålene over er JA, og organisasjonen ikke faller utenfor ordningen etter
forskriften § 3, er neste steg å undersøke om de andre vilkårene i forskriften er innfridd både ved
søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet.

Har organisasjonen din søknadsrett?

I 2020 fikk 22 397 organisasjoner momskompensasjon. For at ordningen skal være mulig å administrere er den bygget opp på en slik måte at det bare er sentralledd og enkeltstående organisasjoner som kan sende søknad direkte til Lotteritilsynet.

Derfor må regionalledd, lokalledd og aksjeselskap være del av søknaden til et sentralledd eller en enkeltstående organisasjon.

Er dere et lokallag, regionallag eller aksjeselskap?

Er organisasjonen din et eller et aksjeselskap? Dersom organisasjonen er knyttet til et , enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller lignennde), så skal søknaden sendes via sentralleddet.

Sentralleddene har en egen intern søknadsfrist for underleddene som er tidligere enn søknadsfristen til Lotteritilsynet. Dette er for at de skal kunne kontrollere søknadsgrunnlagene til alle som de søker på vegne av, samt å utarbeide en felles søknad.

Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Lokallag/regionallag/aksjeselskap som søker direkte til Lotteritilsynet vil bli avvist, og får dermed ikke momskompensasjon. Derfor er det spesielt viktig å sjekke om din organisasjon eller forening er knyttet til et sentralledd.

Dersom ditt sentralledd ikke har søkt kompensasjon tidligere, må dere likevel ta kontakt med sentralleddet og passe på at søknaden blir sendt til oss via dem.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen din ha driftskostnader som kommer inn under ordningen eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene:

 • Etter forenklet modell må organisasjonen ha totale driftskostnader etter avgrensningar og fradrag på minst 100 000 kroner.
 • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske merverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 7 000 kroner.

Minstegrensene gjelder ikke dersom dere er et underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele sentralorganisasjonen sin søknad som gjelder.

Les mer om søknadsmodellene her.