I den dokumenterte modellen regner vi ut momskompensasjonen på grunnlag av organisasjonens faktiske merverdiavgiftskostnader. Grunnlaget for utregningen blir hentet fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid, eventuelt siste godkjente regnskap dersom dere har avvikende regnskapsår.

Vær oppmerksom på at det finnes kostnader som faller utenfor ordningen, og kostnader som ikke gir til rett kompensasjon. Nedenfor finner du mer om hvilke type kostnader dette er, se også forskriften § 6 og § 8.

For å dokumentere søknadsbeløpet til organisasjonen må dere levere en såkalt transaksjonsliste (vedlegg E og G) som lister opp og summerer beløp på alle bilag som til sammen utgjør søknadsgrunnlaget. Bruttobeløpene og betalt mva (for hver mva-klasse) skal føres over til søknadsskjemaet.

MERK: Lokal- og regionallag kan ikke søke selv, men må søke via et sentralledd, les mer her.

Kostnader som ikke blir kompensert

Alle som søker momskompensasjon må ta hensyn til at enkelte kostnader faller utenfor ordningen og at disse ikke skal være med i søknadsgrunnlaget. Dette gjelder uavhengig av hvilken modell som blir valgt.

Følgende kostnader faller utenfor ordningen og skal ikke tas med i transaksjonslisten:

  • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.
  • Ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom, se veiledning 2.
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie, se veiledning 4.
  • Kostnader knyttet til anleggsprosjekt som blir omfattet av ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spillemiddelordningen), .

I tillegg er det enkelte kostnader i dokumentert modell uten rett til kompensasjon. Disse skal heller ikke være med på transaksjonslisten:

Om organisasjonen driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger på hvilke kostnader som skal være med i søknadsgrunnlaget. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Dersom dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden.

Minstegrense

Minstegrensen for å kunne søke etter dokumentert modell er 7 000 kroner i søknadsbeløp, det vil si i merverdiavgiftskostnader du har rett på kompensasjon for. Denne grensen gjelder ikke for underledd.

Revisor

Alle søkere, underledd og aksjeselskap skal ha revidert regnskap. Søkere, underledd og aksjeselskap som har mindre enn 5 mill. kroner i totale driftskostnader, kan bruke Alle andre må bruke en registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor. Dersom totale driftskostnader er mer enn 5 mill. kroner to år på rad skal siste årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for sin egen søknadsdokumentasjon fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller kommunerevisor. Rapporten skal følge standaren «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger».

Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller kommunerevisor. Rapporten skal følge standaren «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger».

Gå til vedleggs-info – dokumentert modell