I den dokumenterte modellen regner vi ut momskompensasjonen på grunnlag av organisasjonens faktiske merverdiavgiftskostnader. Grunnlaget for beregningen hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. Søknadsbeløpet kommer dere fram til når dere summerer merverdiavgiften dere har betalt, etter fradrag av de kostnadene som ikke er kompensasjonsberettigede. Hvis dere har avvikende regnskapsår, er det siste godkjente regnskapet som skal legges til grunn.

For å komme fram til søknadsbeløpet, må alle søknadsberettigede transaksjoner legges inn i en  (vedlegg C4) og summeres. Bruttobeløpene og betalt mva (for hver mva-klasse) overføres til regnearket (vedlegg C2) og så videre til søknadsskjemaet.
OBS: Lokal- og regionallag kan ikke søke selv, men må søke via et sentralledd, les mer her.

Fradrag som alle må gjøre

Alle som søker momskompensasjon må gjøre fradrag for visse typer driftskostnader. Fradragene må dere gjøre uansett om dere bruker forenklet eller dokumentert modell. Disse kostnadene skal dere gjøre fradrag for:

  • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen, se veiledning 1.
  • Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom, se veiledning 2.
  • Avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom, .
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie (unntatt utleie til andre ledd i samme organisasjon som også er innenfor målgruppen til ordningen), se veiledning 4.
  • Kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spillemiddelanlegg), .
  • Kostnader og investeringer til mva-pliktig del av virksomheten, dersom den inngående avgiften kan trekkes fra, .
  • Totale driftskostnader knyttet til virksomheten som er kompensasjonsberettiget gjennom lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommune, fylkeskommune m.v..
  • Kostnader som er nevnt i lov om merverdiavgift § 8-3 første ledd og § 8-4 første ledd vedrørende blant annet servering og personbiler, se veiledning 8.

Hvis det ikke kommer tydelig frem av regnskapet hvordan fradragspostene er vurdert og beregnet, så må dere lage en oppstilling som dokumenterer hvordan dere har kommer frem til tallene.

Om organisasjonen også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger på hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Hvis dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden.

Minstegrense

Minstegrensen for å kunne søke etter denne modellen er 14 000 kroner i søknadsbeløp, det vil si i kompensasjonsberettigede merverdiavgiftskostnader. Denne grensen gjelder ikke for underledd.

Revisor

Alle søkere skal ha revidert regnskap. Søkere med under tre millioner kroner i totale driftskostnader, kan benytte valgt revisor. Alle andre må benytte en registrert-, kommune- eller statsautorisert revisor.

Sentralledd, samt søkere med over tre millioner kroner i totale driftskostnader, må også levere revisorrapport basert på «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger» fra registrert-, kommune- eller statsautorisert revisor.

Gå til vedleggs-info – dokumentert modell