I den forenklede modellen regner vi ut momskompensasjon med utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader, som dere henter fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. Det vil si at nå i 2018 tar dere utgangspunkt i de totale driftskostnadene i det reviderte regnskapet for 2017. Dere må trekke fra eventuelle finansposter. Hvis dere har avvikende regnskapsår, er det siste godkjente regnskapet som skal legges til grunn.

Etter at dere har gjort avgrensninger og fradrag (se nedenfor), kommer dere fram til et søknadsgrunnlag. Dette grunnlaget skal  for å komme frem til selve søknadsbeløpet.

Driftskostnadene, avgrensningene og eventuelle fradragsposter legges inn i regnearket vi har laget (vedlegg B2). Ut fra tallene dere legger inn, vil regnearket beregne søknadsbeløpet deres. Tallene som kommer fram i regnearket skal dere overføre til søknadsskjemaet.
OBS: Lokal- og regionallag kan ikke søke selv, men må søke via et sentralledd, les mer her.

Kostnader som ikke gir rett til kompensasjon

Alle som søker om momskompensasjon må gjøre fradrag for noen typer driftskostnader. Fradragene må dere gjøre uansett om dere bruker forenklet modell eller dokumentert modell. Kostnader det skal gjøres fradrag for er:

  • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen, se veiledning 1.
  • Kostnadsførte nybygging, påbygging og ombyggingskostander for bygg, anlegg og annen fast eiendom, se veiledning 2.
  • Avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom, .
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie (unntatt utleie til andre ledd i samme organisasjon som også er innenfor målgruppen til ordningen), se veiledning 4.
  • Kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spillemiddelanlegg), .

Hvis det ikke tydelig fremgår av regnskapet hvordan fradragspostene er vurdert og beregnet, så må dere lage en oppstilling som dokumenterer hvordan dere har kommet frem til tallene.

Om organisasjonen også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Hvis dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden.

Fradrag som noen søkere må gjøre i tillegg

Dette er fradrag som gjelder alle sentralledd og aksjeselskap. Det gjelder også underledd som har mer enn fem millioner kroner i driftskostnader og enkeltstående søkere som har mer enn en million kroner i driftskostnader.

  • Kontantoverføring utland, .
  • Lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet, .
  • Totale driftskostnader knyttet til merverdiavgiftspliktig virksomhet, .
  • Overføringer til andre organisasjoner, eller overføringer mellom ledd i samme organisasjon, .
  • Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommune, fylkeskommune m.v..

Dokumentasjon av fradrag og avgrensinger

Hvis det ikke tydelig fremgår av regnskapet hvordan fradragspostene er vurdert og beregnet, så må dere lage en oppstilling som dokumenter hvordan dere har kommet frem til tallene.

Hvis organisasjonen også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger på hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Hvis dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden.

Minstegrense

Minstegrensen for å kunne søke etter forenklet modell er 200 000 kroner i søknadsgrunnlag. Det vil si 200 000 kroner i driftskostnader etter at fradragene er gjort. Denne grensen gjelder ikke for underledd.

Revisor

Alle søkere skal ha revidert regnskap. Søkere med under fem millioner kroner i totale driftskostnader, kan benytte Alle andre må benytte en registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor.

Sentralledd, samt søkere med over fem millioner kroner i totale driftskostnader, må også levere revisorrapport basert på «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger» fra registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor.

Gå til vedleggs-info – forenklet modell