I forenklet modell regner vi ut momskompensasjon med utgangspunkt i organisasjonens totale driftkostnader, som dere henter fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. Det vil si at i 2021 tar dere utgangspunkt i de totale driftkostnadene i det reviderte regnskapet for 2020. Dere må trekke fra eventuelle finansposter. Dersom dere har avvikende regnskapsår, er det siste godkjent regnskap som skal legges til grunn.

Etter at dere har gjort avgrensinger og fradrag (se nedenfor), kommer dere fram til et søknadsgrunnlag. Dette grunnlaget skal multipliseres med 0,08 for de første 5 mill. kroner i søknadsgrunnlag, og med 0,06 for søknadsgrunnlag over 5 mill. kroner for å komme fram til selve søknadsbeløpet.

Merk: Lokal- og regionallag kan ikke søke selv, men må søke via et sentralledd, les mer her.

Avgrensninger

Alle som søker om momskompensasjon må vurdere om noen varianter av driftskostnader skal trekkes ut. Avgrensningene må dere gjøre uansett om dere bruker forenklet modell eller dokumentert modell:

  • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.
  • Kostnadsførte nybygging, påbygging og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom, se veiledning 2.
  • Avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom, .
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie, se veiledning 4.
  • Kostnader knyttet til anleggsprosjekt som blir omfattet av ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spillemiddelanlegg),

Dersom organisasjonen også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger på hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Dersom dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden.

Fradrag som noen søkere må gjøre i tillegg

Dette er fradrag som gjelder alle søkere, underledd og aksjeselskap som har 5 mill. kroner eller mer i totale driftskostnader.

  • Kontantoverføringer, personalkostnader og øvrige kostnader i utlandet, se veiledning 7.
  • Totale driftskostnader knyttet til merverdiavgiftspliktig virksomhet,
  • Overføringer til andre organisasjoner, eller overføringer mellom ledd i same organisasjon
  • Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommune, fylkeskommune m.v.,

Dokumentasjon av fradrag og avgrensninger

Dersom det ikke tydelig kommer fram av regnskapen hvordan avgrensningene og fradragspostene er vurdert og beregnet, så må dere lage en oppstilling som dokumenter hvordan dere har kommet fram til tallene.

Minstegrense

Minstegrensen for å kunne søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag. Det vil si 100 000 kroner i driftskostnader etter at avgrensningene og fradragene er gjort. Denne grensen gjelder ikke for underledd.

Revisor

Alle søkere, underledd og aksjeselskap skal ha revidert regnskap. Søkere, underledd og aksjeselskap som har mindre enn 5 mill. kroner i totale driftskostnader, kan bruke . Alle andre må bruke en registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor. Dersom totale driftskostnader er større enn 5 mill. kroner to år på rad skal siste årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for sin egen søknadsdokumentasjon fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller kommunerevisor. Rapporten skal følge standaren «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger».

Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden fra statsautorisert revisor, registrert revisor eller kommunerevisor. Rapporten skal følge standaren «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger».

Gå til vedleggs-info – forenklet modell