To modeller

Dere må velge en av disse søknadsmodellene:

  • Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader.
  • Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Forutsetninger

  • Organisasjoner som består av flere ledd, må bruke samme modell for alle ledd.
  • Siste års regnskap skal legges til grunn for beregningen, uansett om dere følger kalenderåret, eller om dere har avvikende regnskapsår.

Hva er forskjellen?

I forenklet modell får dere kompensasjon uavhengig av om kostnaden er merverdiavgiftsbelagt. Til eksempel inngår da lønn i grunnlaget. Kompensasjonen er maksimalt  av de totale driftskostnader.

I dokumentert modell får dere dekket faktiske merverdiavgiftskostnader som maksimalt er 25 %. Denne modellen er noe mer arbeidskrevende. Den krever at dere er i stand til å lage en oppstilling over alle regnskapsbilag med spesifisert merverdiavgift som dere ønsker å få kompensert.

Alle må ha reviderte regnskap, men i forenklet modell må alle søkere/ledd i organisasjonen som har over fem millioner kroner i totale driftskostnader, også levere revisorrapport «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger» fra en kommunerevisor, registrert revisor, eller statsautorisert revisor. I dokumentert modell gjelder dette kravet søkere/ledd med over tre millioner i totale driftskostnader.

Søker dese dokumentert må dere gjøre fradrag for kostnader knyttet til den merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten, dersom den inngående avgiften kan trekkes fra. Dere må også gjøre fradrag for totale driftskostnader knyttet til virksomhet som har rett til kompensasjon gjennom lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommune, fylkeskommune m.v.

I forenklet modell slipper  med mindre enn en million kroner i totale driftskostnader å gjøre slike fradrag. Det samme gjelder underledd som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader.

I tillegg må dere som søker dokumentert, gjøre fradrag for kostnader som nevnt i Lov om merverdiavgift § 8-3 første ledd og § 8-4 første ledd. Det vil si blant annet servering, leie av selskapslokaler i samband med servering, samt kjøp, drift og vedlikehold av personkjøretøy.

Velg modell


Søk forenklet                                               
Søk dokumentert