To modeller

Dere må velge en av disse søknadsmodellene:

  • Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader.
  • Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Vilkår

  • Organisasjoner som består av flere ledd, må bruke samme modell for alle ledd.
  • Siste års regnskap skal legges til grunn for beregningen, uansett om dere følger kalenderåret, eller om dere har avvikende regnskapsår.

Hva er forskjellen?

Forenklet modell er basert på den gjennomsnittlege momsbelastningen i frivillig sektor, og dere får kompensasjon uavhengig om det er merverdiavgift på kostnaden. Driftskostnader etter fradrag for nærmere bestemte kostnader utgjør søknadsgrunnlaget. Det blir regnet 8 prosent søknadsbeløp av de første 5 mill. kroner i søknadsgrunnlag. Deretter blir det regnet 6 prosent søknadsbeløp av søknadsgrunnlag over 5 mill. kroner.

Hvorfor 8 og 6 prosent? – Kulturdepartementet fikk kartlagt merverdiutgifter i frivillige organisasjoner gjennom en undersøkelse før momskompensasjonsordningen ble startet opp i 2010. Funnene den gang ble bekreftet i en ny undersøkelse i 2015. Begge undersøkelsene viste at merverdiavgiftspliktige kostnader utgjorde 35 % av kostnadene. I den gamle forskriften ble det bergnet et søknadsbeløp på 7 prosent av søknadsgrunnlaget (Den gjennomsnittlege merverdiavgiftssatsen var på ca. 20 %. 35 % multiplisert med 20 % er 7 %). I ny forskrift er det lagt opp til at det beregnes 8 prosent søknadsbeløp av de første 5 mill. kroner i søknadsgrunnlag. Deretter beregnes det 6 prosent søknadsbeløp av søknadsgrunnlag over 5 mill. kroner. Dette gir en utbetalingsprofil der søkere som har under 10 mill. kroner i søknadsgrunnlag kommer bedre ut enn i gammel modell, mens søkere som har over 10 mill. kroner i søknadsgrunnlag får noe lavere kompensasjon.

I dokumentert modell er utgangspunktet faktiske merverdiavgiftskostnader. Denne modellen er noe mer arbeidskrevende. Den krever at dere er i stand til å lage en oppstilling over alle regnskapsbilag med spesifisert merverdiavgift som dere ønsker å få kompensert. Søknadsbeløpet i dokumentert modell blir derfor lik det beløpet dere faktisk har betalt i merverdiavgift, etter at dere har tatt hensyn til om kostnaden faller innenfor ordningen, og om den gir rett på kompensasjon.

Det er ikke lenger forskjell mellom de to modellene når det gjelder krav til revisjon og revisorrapport.

Du finner mer informasjon ved å gå inn på hver enkelt modell.

Velg modell


Søk forenklet                                               
Søk dokumentert