Ny 'Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner' vart vedteken i oktober 2018, og gjeld frå søknadsåret 2019.

Søknadsåret 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. Formålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Rekneskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.

I 2019 (for rekneskapsåret 2018) fekk  21 778 lag og foreiningar utbetalt momskompensasjon på til saman 1,607 milliardar kroner. Avkortinga vart på 18 % av det godkjende søknadsbeløpet.

Her kan du sjå oppdatert søkarliste for 2019. NB: Er din organisasjon eit  og søker gjennom eit sentralledd vil du ikkje vise i lista.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september kvart år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Dersom organisasjonen er knytt til eit sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller liknande), så skal søknaden sendast via sentralleddet. Ver spesielt merksam på at sentralledda har eigne søknadsfristar som er tidligare enn vår frist. Les meir om dette her.

Ny forskrift frå søknadsåret 2019

Ny Forskrift for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner er vedtatt av Kulturdepartementet. Denne gjeld frå søknadsåret 2019 (sjå pressemelding frå KUD). Departementet har gjort fleire justeringar for å gjere ordninga enklare for organisasjonane, samtidig som endringane skal sikre at midlane går til lag og foreiningar med frivillig aktivitet. Endringane skal mellom anna bidra til at små organisasjonar samla sett vil få litt meir midlar gjennom ordninga.

Viktige endringar i forskrifta som gir effekt frå søknadsåret 2019

 • NB! mottakarar (også lokalledd, regionalledd og aksjeselskap) må vere registrert i Frivilligregisteret innan søknadsfristen 1. september 2019.
  Sjå meir informasjon om Frivilligregisteret m.m.
 • i den samla søknaden (reknearket) frå sentralledd og enkeltståande søkjar med aksjeselskap skal organisasjonsnummer og juridisk namn på alle underledd og aksjeselskap oppgjevast
 • krav om eigenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskap
 • krav om føring av separate rekneskap for verksemder som blir ramma av EØS-avtalens reglar om offentleg støtte
 • presisering av at det skal gjerast frådrag for alle kostnader i utlandet (dette gjeld søkjarar, underledd og aksjeselskap med 5. mill. kroner eller meir i totale driftskostnader)
 • kostnader til utleige i eigen organisasjon skal trekkast frå søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon
 • presisering av at kompensasjon ikkje skal komme privatøkonomiske-, offentlege-, eller næringsinteresser til gode
 • presisering av at Den Norske Kyrkja, dei kyrkjelege fellesråda, sokneråda og organisasjonar og verksemd som kjem desse til gode, eller dei som dei kan legge føringar for, ikkje kan få momskompensasjon
 • det blir ikkje gitt momskompensasjon til organisasjonar som er lukka, eller til verksemd som kjem ein lukka krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler, eller dekker det som normalt blir rekna for å vere kostnader av privat karakter
 • endring i berekningsmodell – betyr ei omfordeling der små organisasjonar samla sett får litt meir, og store organisasjonar samla sett får litt mindre
 • redusert minstegrense frå 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kjem innanfor ordninga i forenkla modell
 • redusert minstegrense frå 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettiga meirverdiavgiftskostnader i dokumentert modell
 • felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av årsrekneskapen av registrert eller statsautorisert revisor
 • felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjere frådrag etter § 7 (gjeld forenkla modell)
 • krav om revisorrapport på den samla søknaden frå sentralledd og enkeltståande som søkjer på vegner av aksjeselskap fell bort dersom desse samla sett har driftskostnader under 5 mill. kr.

Kva organisasjonar kan få momskompensasjon?

Målgruppa for ordninga går fram av §3 i forskrifta. Kort forklart er målgruppa aktive og frivillige organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret,  men avgrensa til:

 • demokratiske ikkje-økonomiske foreiningar
 • trus- og livssynsorganisasjonar
 • stiftelsar
  • det er stiftelsens eigenaktivitet som er grunnlag for vurderinga av om det blir drive verksemd som fell inn under ordninga. Utdeling av midlar til frivillig verksemd tilfredsstiller i seg sjølv ikkje kravet til frivillig verksemd

Kva organisasjonar og verksemd kan ikkje få momskompensasjon?

I tillegg til å vere i målgruppa stiller forskrifta ei rekkje krav som må oppfyllast for å kunne motta kompensasjon. Les meir om dette her.