Det blir ikkje endring i regelverket for årets søknad som har søknadsfrist 1. september 2018. KUD har bestemt at ny forskrift først vil bli gjort gjeldande frå søknadsåret 2019.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. Desse pengane skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september.

Får opp frivillig aktivitet

I 2010 vart det vedtatt ei tilskotsordning der frivillige organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester, basert på årsrekneskap eitt år tilbake i tid. Denne tilskotsordninga kallar vi for momskompensasjon generell ordning.

Føremålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet. Føresegnene for ordninga er gitt i forskrift om meirverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjonar.

I 2017 (for rekneskapsåret 2016) fekk ca 23.500 lag og foreiningar utbetalt momskompensasjon på til saman 1,32 milliardar kroner. Avkortinga vart på 27,2 % av det godkjende søknadsbeløpet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september kvart år,  og utbetaling skjer i midten av desember.

Merk: I 2018 var 1. september ein laurdag, søknadsfristen  var difor første verkedag etterpå:
måndag 3. september kl 23:59.

Målgruppe

Målgruppa for ordninga går fram av forskrift om meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar § 5. Kort forklart er målgruppa  og  som innfrir vilkåra for registrering i Frivilligregisteret jf. lov om register for frivillig verksemd §§ 3 og 4, men avgrensa til:

  • Demokratiske ikkje-økonomiske foreiningar.
  • Trus- og livssynsorganisasjonar.
  • Stiftelsar, der frivillig innsats utgjer ein viktig del av stiftelsen si  .

Desse får ikkje momskompensasjon

  • Verksemd som er organisert av det offentlege og eller er direkte eller indirekte knytt til det offentlege gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påverke delar av verksemda for eksempel ved  eller har moglegheit til å legge  for verksemda på anna måte.
  • Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjonar, fagforeiningar, burettslag og partipolitiske organisasjonar.
  • Verksemd som driv økonomisk aktivitet der denne aktiviteten kan vere i konkurranse med verksemder som ikkje har rett på kompensasjon.  .