Ny forskrift vart vedteken i oktober 2018, og gjeld frå søknadsåret 2019.

Ny forskrift frå søknadsåret 2019

Kulturdepartementet har vedteke ny forskrift for momskompensasjonsordninga til frivillige organisasjonar. Denne gjeld frå søknadsåret 2019 (sjå pressemelding frå KUD). Endringane skal bidra til at små organisasjonar samla vil få litt meir midlar i ordninga. Departementet har vidare gjort fleire justeringar for å gjere ordninga enklare for organisasjonane, samtidig som endringane skal sikre at midlane går til lag og foreiningar med frivillig aktivitet.

Endringar som er verdt å merke seg

 • Pliktig registrering i Frivilligregisteret for alle mottakarar, også underledd og aksjeselskap.
 • Endring i beregningsmodell – betyr ei omfordeling der små organisasjonar samla sett får litt meir, og store organisasjonar samla sett får litt mindre.
 • Redusert minstegrense frå 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kjem innafor ordninga i forenkla modell.
 • Redusert minstegrense frå 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettiga meirverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjere frådrag etter § 7 (gjeld forenkla modell).
 • Krav om revisorrapport på den samla søknaden frå sentralledd og enkeltståande som søker på vegner av aksjeselskap fell bort dersom desse samla sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.
 • Presisjon av at kompensasjon ikkje skal komme privatøkonomiske- offentlige- eller næringsinteresser til gode.
 • Presisjon av at organisasjonar og verksemd med tilknytning til Den Norske Kyrkja ikkje kjem inn under ordninga.
 • Det blir ikkje gitt momskompensasjon til organisasjonar som er lukka, eller til verksemd som kjem ein lukka krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir rekna for for å vere kostnader av privat karakter.
 • Krav om føring av separate rekneskap for verksemd som blir ramma av EØS-avtalens reglar om offentleg støtte.
 • Krav om eigenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskap.
 • Kostnader til utleige i eigen organisasjon skal trekkast frå søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

Denne oversikten er ikkje fullstendig. For meir informasjon om endringane, sjå høyringsnotat på regjeringa sine nettsider og den nye forskrifta om meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar.

Ikkje oppdaterte nettsider

Vi gjer merksam på at nettsidene våre endå ikkje er oppdatert i samsvar med det nye regelverket. Oppdateringa vil starte når arbeidet med årets tildeling er ferdig, truleg i januar 2019. Årets tildeling skjer etter gjeldande forskrift frå 2013.

Søknadsåret 2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. Desse pengane skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2017. For søknadsåret 2018 gjeld forskrifta som kom i 2013.

Får opp frivillig aktivitet

I 2010 vart det vedteke ei tilskotsordning der frivillige organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester, basert på årsrekneskap eitt år tilbake i tid. Denne tilskotsordninga kallar vi for momskompensasjon generell ordning.

Føremålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet. Føresegnene for ordninga er gitt i forskrift om meirverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjonar.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september kvart år,  og utbetaling skjer i midten av desember.

Målgruppe

Målgruppa for ordninga går fram av forskrift om meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar § 5. Kort forklart er målgruppa  og  som innfrir vilkåra for registrering i Frivilligregisteret jf. lov om register for frivillig verksemd §§ 3 og 4, men avgrensa til:

 • Demokratiske ikkje-økonomiske foreiningar.
 • Trus- og livssynsorganisasjonar.
 • Stiftelsar, der frivillig innsats utgjer ein viktig del av stiftelsen si  .

Desse får ikkje momskompensasjon

 • Verksemd som er organisert av det offentlege og eller er direkte eller indirekte knytt til det offentlege gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påverke delar av verksemda for eksempel ved  eller har moglegheit til å legge  for verksemda på anna måte.
 • Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjonar, fagforeiningar, burettslag og partipolitiske organisasjonar.
 • Verksemd som driv økonomisk aktivitet der denne aktiviteten kan vere i konkurranse med verksemder som ikkje har rett på kompensasjon.  .