Er de innanfor målgruppa og framleis har aktivitet, må organisasjonen i tillegg

  • vere registrert i Frivilligregisteret både ved søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet. For lokal- og regionallag er det ikkje eit krav om faktisk registrering, men at de tilfredsstiller krava for å kunne bli registrert. Foreiningar som ikkje er registrert i samsvar med lov om handsaming av personopplysningar kan likevel søke.
  • ha registrert organisasjonens gjeldande vedtekter i Frivilligregisteret.
  • ha vedtekter der eventuelt årleg økonomisk overskot eller eventuelt likviditetsoverskot ved oppløysing hos søkar, underledd og aksjeselskap, skal brukast til føremål som tilfredsstiller krava i forskrift om meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjonar.
  • kunne dokumentere at frivillig innsats er ein  av verksemda. Legg ved eigenerklæring for frivillig innsats i søknaden.
  • oppfylle dei andre kriteria.

Aksjeselskap kan inngå i søknad under visse .

Lokal- og regionallag

Er organisasjonen din eit ? Dersom organisasjonen er knytt til eit , enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller liknande), så skal søknaden sendast via sentralleddet.

Før du sender inn må sentralleddet utarbeide og kontrollere søknaden som dei skal sende til oss. Sentralledda har difor ein eigen intern frist for underledda sine. Sjekk nettsida eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og korleis dei organiserer den interne søknadsprosessen.

Lokallag/regionallag som søkjer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet vil bli avvist, og får dermed ikkje momskompensasjon. Difor er det spesielt viktig å sjekke om din organisasjon eller foreining er knytt til eit sentralledd.

Dersom ditt sentralledd ikkje har søkt kompensasjon tidlegare, må de likevel ta kontakt med sentralleddet og passe på at søknaden blir sendt til oss via dei.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen din ha driftskostnader eller meirverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene:

  • Etter forenkla modell må organisasjonen ha totale driftskostnader på minst 200 000 kroner, etter avgrensingar og frådrag.
  • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske meirverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 14 000 kroner.

Minstegrensene gjeld ikkje dersom de er eit lokal- eller regionallag. Då er det totalsummen for heile sentralorganisasjonens søknad som tel.

Les meir om søknadsmodellane her.