I den dokumenterte modellen reknar vi ut momskompensasjonen på grunnlag av organisasjonens faktiske meirverdiavgiftskostnader. Grunnlaget for berekninga blir henta frå revidert og godkjent rekneskap eitt år tilbake i tid. Søknadsbeløpet kjem du fram til når du summerer meirverdiavgifta de har betalt, etter frådrag av dei kostnadene som ikkje har krav på kompenasjon. Dersom de har avvikande rekneskapsår, er det siste godkjente rekneskap som skal leggast til grunn.

For å komme fram til søknadsbeløpet, må alle søknadskvalifiserte transaksjonar leggast inn i ei (vedlegg C4) og summerast. Bruttobeløpa og betalt mva (for kvar mva-klasse) skal førast over til reknearket (vedlegg C2) og så vidare til søknadsskjemaet.
OBS: Lokal- og regionallag kan ikkje søkje sjølv, men må søkje via eit sentralledd, les meir her.

Frådrag som alle må gjere

Alle som søkjer momskompensasjon må gjere frådrag for nokre typar driftskostnader. Frådraga må du gjere uansett om du brukar forenkla eller dokumentert modell. Desse kostnadane skal du gjere frådrag for:

  • Kostnader som fell utanfor den frivillige og ikkje-fortenestebaserte delen av organisasjonen, sjå rettleiing 1.
  • Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og anna fast eigedom, sjå rettleiing 2.
  • Avskrivingar på bygg, anlegg og anna fast eigedom, .
  • Drifts- og vedlikehaldskostnader som gjeld bygg, anlegg eller anna fast eigedom for utleige (unntatt utleige til andre ledd i same organisasjon som også er innanfor målgruppa til ordninga), sjå rettleiing 4.
  • Kostnader knytt til anleggsprosjekt som blir omfatta av ordninga om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spelemiddelordninga), .
  • Kostnader og investeringar til mva-pliktig del av verksemda, dersom den inngåande avgifta kan trekkast frå, .
  • Totale driftskostnader knytt til verksemda som har rett på kompensasjon gjennom lov om kompensasjon av meirverdiavgift for kommune, fylkeskommune m.v..
  • Kostnader som er nemnt i lov om meirverdiavgift § 8-3 første ledd og § 8-4 første ledd vedrørande blant anna servering og personbilar, sjå rettleiing 8.

Dersom det ikkje kjem tydeleg fram av rekneskapen korleis frådragspostane er vurdert og berekna, så må de lage ei oppstilling som dokumenterer korleis de har kome fram til tala.

Om organisasjonen også driv verksemd som fell utanfor ordninga, må de sjølv gjere avgrensingar på kva kostnader som skal vere med i søknaden. De kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skiljelinjer i organisasjonen. Dersom de ikkje gjer ei slik avgrensing, kan de etter ei totalvurdering få avslag på søknaden.

Minstegrense

Minstegrensa for å kunne søkje etter denne modellen er 14 000 kroner i søknadsbeløp, det vil seie i meirverdiavgiftskostnader du har rett på kompensasjon for. Denne grensa gjeld ikkje for underledd.

Revisor

Alle søkarar skal ha revidert rekneskap. Søkarar med under tre millionar kroner i totale driftskostnader, kan bruke vald revisor. Alle andre må bruke ein registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor.

Sentralledd, samt søkarar med over tre millionar kroner i totale driftskostnader, må også levere revisorrapport basert på «ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger» frå registrert-, kommune-, eller statsautorisert revisor.

Gå til vedleggs-info – dokumentert modell