Søknaden må innehalde vedlegga nedanfor. Alle vedlegg må sendast inn saman med ferdig utfylt søknadsskjema. Hugs at søknad med vedlegg blir offentleg tilgjengeleg når du sender inn søknad.

Vedlegg C1: Godkjent og signert årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjeld både for sentralleddet og enkeltståande søkarar.

Vedlegg C2: Rekneark

Tala du skal fylle inn i søknadsskjemaet, hentar du frå reknearket. Bruk den versjonen som passer best for din organisasjon. Enkeltståande søkarar treng ikkje  å sende inn rekneark. Reknearka blir lagt ut i samband med ny søknadsrunde.

Vedlegg C3: Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Søkarar, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltståande søkarar som søker på vegner av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les meir om revisjon, og finn malar for revisorrapportar.

Vedlegg C4: Transaksjonsliste

Enkeltståande søkarar og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet. For kvar transaksjon må du spesifisere:

  • Hovudbokskonto
  • Kontonamn
  • Bilagsnummer
  • Inngåande meirverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv meirverdiavgift)
  • Meirverdiavgiftsbeløp

Dersom rekneskapen er ført i eit rekneskapssystem kan du kanskje ta ut ei liste som tilfredsstiller krava? Eventuelt kan de bruke vår mal som er i samsvar med forskrifta:

Malen kan også brukast av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg C5:  Eigenerklæring om frivillig verksemd – aksjeselskap


Dette gjeld berre for søkarar som søker på vegner av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er ein viktig del av verksemda.

For at forvaltaren av ordninga skal vere i stand til å vurdere om aksjeselskapets verksemd er basert på tilstrekkeleg grad av frivillig innsats, må aksjeselskap legge eigenerkæring om frivillig verksemd ved søknaden.