Søknaden må innehalde vedlegga nedanfor. Alle vedlegg må sendast inn saman med ferdig utfylt søknadsskjema. Hugs at søknad med vedlegg blir offentleg tilgjengeleg når du sender inn søknad.

Vedlegg C1: Godkjent og signert årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjeld både for sentralleddet og enkeltståande søkarar.

Vedlegg C2: Rekneark

Tala du skal fylle inn i søknadsskjemaet, hentar du frå reknearket. Bruk den versjonen som passer best for din organisasjon. Enkeltståande søkarar treng ikkje å sende inn rekneark.

Vedlegg C3: Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for:

  • Alle sentralledd.
  • Enkeltståande søkarar og lokallag, regionallag eller aksjeselskap med meir enn tre millionar kroner i totale driftskostnader.

Les meir om revisjon, og finn malar for revisorrapportar.

Vedlegg C4: Transaksjonsliste

Enkeltståande søkarar og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet. For kvar transaksjon må du spesifisere:

  • Hovudbokskonto
  • Kontonamn
  • Bilagsnummer
  • Inngåande meirverdiavgiftssats
  • Bruttobeløp (beløp inklusiv meirverdiavgift)
  • Meirverdiavgiftsbeløp

Dersom rekneskapen er ført i eit rekneskapssystem kan du kanskje ta ut ei liste som tilfredsstiller krava? Eventuelt kan de bruke vår mal som er i samsvar med forskrifta:

Malen kan også brukast av underledd som skal sende inn transaksjonsliste til sentralleddet sitt.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.