Søknaden må innehalde vedlegga nedanfor. Alle vedlegg må sendast inn saman med ferdig utfylt søknadsskjema. Hugs at søknad med vedlegg blir offentleg tilgjengeleg når du sender inn søknad.

Vedlegg B1:  Godkjent og signert årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjeld både for sentralledd og enkeltstående søkere.

Vedlegg B2:  Rekneark

Dette gjeld berre sentralledd. Frå reknearket hentar du tal de skal fylle inn i søknadsskjemaet. Reknearka vil bli lagt ut i samband med ny søknadsrunde.

Vi har utarbeidd malar for rekneark som sentralledd kan bruke for innhenting av tal frå underledd. Det er enkelt å overføre talmaterialet frå underledd til samlearket som sentralleddet skal levere saman med søknaden.

Vedlegg B3:  Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for

  • Søkarar, underledd og aksjeselskap som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.
  • Sentralledd og enkeltståande søkarar som søker på vegner av aksjeselskap, og som i den samla søknaden har mist 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad.

Les meir om revisjon og finn malar for revisorrapportar.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.

Vedlegg B4:  Eigenerklæring om frivillig verksemd – aksjeselskap

Dette gjed berre for søkarar som søker på vegner av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er ein viktig del av verksemda.

For at forvaltaren av ordninga skal vere i stand til å vurdere om aksjeselskapet si verksemd er basert på tilstrekkeleg grad av frivillig innsats, må aksjeselskap legge eigenerkæring om frivillig verksemd ved søknaden.