Søknaden må innehalde vedlegga nedanfor. Alle vedlegg må sendast inn saman med ferdig utfylt søknadsskjema. Hugs at søknad med vedlegg blir offentleg tilgjengeleg når du sender inn søknad.

Vedlegg B1:  Godkjent og signert årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding

Dette gjeld både for sentralledd og enkeltstående søkere.

Vedlegg B2:  Rekneark

Dette gjeld berre sentralledd, samt enkeltståande som søkjer med papirskjema. Frå reknearket hentar du tala som de skal fylle inn i søknadsskjemaet. Bruk den versjonen frå lista nedenfor som passer best for din organisasjon:

Vi har også utarbeidd malar for rekneark som sentralledd kan bruke i si innhenting av tal frå underledd. Det er enkelt å overføre talmaterialet frå underledd til samlearket som sentralleddet skal levere saman med søknaden.

Vedlegg B3:  Revisorrapport

Revisorrapporten er obligatorisk for

  • Alle sentralledd
  • Enkeltståande søkarar og lokallag/regionallag/aksjeselskap med meir enn fem millionar kroner i totale driftskostnader

Les meir om revisjon og finn malar for revisorrapportar.

Gå til søknadsskjema momskompensasjon.